[Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego] - Art. 17. - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego. - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  17.  [Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego]
1. 
Osobę, której przyznano licencję doradcy restrukturyzacyjnego, oraz osobę posiadającą decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym doradcy restrukturyzacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów, wpisuje się na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
2. 
Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego obejmuje:
1)
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia;
2)
numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają;
3)
numer licencji i datę jej wystawienia, a w przypadku osoby posiadającej decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym doradcy restrukturyzacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów - numer decyzji i datę jej wydania;
4)
informację o przyznaniu tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego i datę jego przyznania;
5)
adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy;
6)
sygnatury spraw restrukturyzacyjnych i spraw upadłościowych z nazwą sądu prowadzącego postępowanie, w których osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego pełni lub pełniła funkcję nadzorcy, zarządcy lub syndyka oraz w których spółka handlowa, w której osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest lub była wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkiem zarządu reprezentującym spółkę, pełni lub pełniła funkcję nadzorcy, zarządcy lub syndyka, z zaznaczeniem spraw prawomocnie ukończonych;
7)
informację, czy osoba wpisana na listę ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
2a. 
Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego może również obejmować przedstawione przez osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego informacje o jej dodatkowych kwalifikacjach, istotnych dla wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
3. 
Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest obowiązana zgłaszać zmiany danych objętych wpisem na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, w terminie 30 dni od daty ich powstania, z uwzględnieniem ust. 3c.
3a. 
Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, którą udostępnia sądom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.
3b. 
Minister Sprawiedliwości udostępnia listę, o której mowa w ust. 3a, także w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie udostępnia się informacji o dacie i miejscu urodzenia osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2.
3c. 
Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 6, są ujawniane na liście osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe jednocześnie z ich ujawnieniem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
4. 
(uchylony).
5. 
Osoba wpisana na listę, o której mowa w ust. 1, może założyć konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.