[Przyznanie lub odmowa przyznania tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego] - Art. 16b. - Licencja doradcy... - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 16b. - [Przyznanie lub odmowa przyznania tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  16b.  [Przyznanie lub odmowa przyznania tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego]
1. 
Minister Sprawiedliwości przyznaje tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego lub odmawia jego przyznania w drodze decyzji administracyjnej.
2. 
Tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje się na wniosek osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 16a ust. 1 lub 2, oraz oświadczenie o braku przeszkód do przyznania tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, o których mowa w art. 16a ust. 3 i 4, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w którym wnioskodawca zamieszcza klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.