[Dokument licencji] - Art. 16. - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego. - Dz.U.2022.1007 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Dokument licencji] - Licencja doradcy restrukturyzacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1007 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2022 r.
Art.  16.  [Dokument licencji]
1. 
Dokument licencji doradcy restrukturyzacyjnego zawiera:
1)
numer licencji i datę przyznania;
2)
oznaczenie i podpis organu przyznającego;
3)
imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza licencji;
4)
numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru nie posiadają;
5)
fotografię posiadacza licencji;
6)
podpis posiadacza licencji.
2. 
Za wydanie dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.
3. 
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego, z uwzględnieniem potrzeby identyfikacji osoby posiadającej licencję i uprawnień wynikających z licencji oraz wysokość opłaty za wydanie dokumentu licencji w kwocie nieprzekraczającej połowy równowartości minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę i sposób jej wnoszenia, biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty jego wydania oraz dopuszczalne możliwości uiszczania opłaty.