Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.13.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 1987 r.

UMOWA
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o ubezpieczeniu społecznym.
podpisana w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 2 grudnia 1985 r. została podpisana w Trypolisie Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o ubezpieczeniu społecznym w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Libijską Arabską Dżamahiriją Ludowo-Socjalistyczną o ubezpieczeniu społecznym

Polska Rzeczpospolita Ludowa

i

Libijska Arabska Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna,

kierowane pragnieniem umocnienia więzów przyjaźni oraz rozwijania współpracy w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1. W rozumieniu niniejszej umowy poniższe pojęcia oznaczają:
a) "przepisy prawne" - ustawy, rozporządzenia oraz wszystkie inne przepisy wykonawcze do ustaw, dotyczące zabezpieczenia i ubezpieczenia społecznego, obowiązujące w każdej z Umawiających się Stron,
b) "właściwa władza"
- dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej _ Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych,
- dla Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej - Główny Komitet Ludowy do Spraw Zabezpieczenia Społecznego lub inny organ określony przez każdą z Umawiających się Stron;
c) "właściwa instytucja" - instytucję powołaną do realizacji przepisów prawnych;
d) "pracownik stały" - obywatela jednej z Umawiających się Stron, wysłanego przez swego pracodawcę do pracy na terytorium drugiej Strony i wynagradzanego przez tego pracodawcę;
e) "Państwo obywatela" - państwo, na którego terytorium ma swoją siedzibę pracodawca pracownika stałego;
f) "Państwo zatrudnienia" - państwo, na którego terytorium pracuje pracownik stały.
2. Inne pojęcia używane w niniejszej umowie mają znaczenie nadane im przez ustawodawstwo każdej z Umawiających się Stron.
Artykuł  2

Obie Umawiające się Strony przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą stosowały zasadę wzajemności.

Artykuł  3

Pracownicy stali podlegają przepisom prawnym Państwa zatrudnienia tylko w zakresie opieki społecznej i opieki lekarskiej, w związku z czym opłacane są z tego tytułu odpowiednie składki; pracownicy stali są wyłączeni z ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Artykuł  4

Pracownikom stałym oraz członkom ich rodzin nie przysługują w stosunku do właściwych władz i właściwych instytucji Państwa zatrudnienia roszczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Artykuł  5

Pracodawcy obu Umawiających się Stron wypłacają swoim pracownikom stałym zasiłki w razie choroby, wypadku przy pracy i macierzyństwa, jeśli pracownicy ci nie pobierają w tym czasie wynagrodzenia i nie są objęci odpowiednim systemem zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Artykuł  6

Pracodawcy obu Umawiających się Stron przedstawiają właściwej instytucji Państwa zatrudnienia spisy ubezpieczonych pracowników stałych, zawierając nazwiska i imiona tych pracowników oraz ich podpisy.

Artykuł  7
1. Do czasu uregulowania wzajemnych zobowiązań finansowych część składek na ubezpieczenie społeczne, opłaconych za okres do dnia 31 maja 1981 r, podlega zwrotowi, zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Libijskiej Republiki Arabskiej o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 1975 r., oraz przepisami wykonawczymi do tej umowy.
2. Część składek na ubezpieczenie społeczne, opłaconych w kraju zatrudnienia za okres od 1 czerwca 1981 r. do dnia wejścia w życie niniejszej umowy, podlegającą zwrotowi zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w ust. 1, określa się na 4,335% wynagrodzeń i uposażeń stanowiących podstawę wymiaru składek. Zwrot składek następować będzie zgodnie z procedurą ustaloną w porozumieniu wykonawczym do umowy, o której mowa w ust. 1, sporządzonym w dniu 5 października 1976 r.
Artykuł  8
1. Renty oraz wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne dla ubezpieczonych stałych pracowników oraz pozostałych przy życiu uprawnionych członków ich rodzin, przyznane na podstawie przepisów Państwa zatrudnienia przed dniem 27 maja 1976 r., będą nadal wypłacane i przekazywane na rachunek ustalony przez właściwą władzę Państwa obywatela.
2. Umawiające się Strony mogą uzgodnić szczególne warunki, na jakich miesięcznie płatna renta będzie zastąpiona globalną kwotą zryczałtowaną, odpowiadającą skapitalizowanej rencie.
Artykuł  9

Niniejsza umowa nie dotyczy:

a) członków przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
b) członków załóg statków i samolotów, oprócz załóg obsługujących linie krajowe.
Artykuł  10

Pracodawcy pracowników stałych obowiązani są współpracować w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom przy pracy z właściwymi w tych sprawach instytucjami i organizacjami Państwa zatrudnienia.

Artykuł  11
1. Właściwe władze i właściwe instytucje każdej z Umawiających się Stron współpracują ze sobą dla stosowania niniejszej umowy i w tym celu udzielają sobie wzajemnie bezpłatnej pomocy.
2. Właściwe władze dla stosowania niniejszej umowy:
a) uzgadniają potrzebne do tego środki,
b) porozumiewają się ze sobą bezpośrednio,
c) informują się wzajemnie o obowiązujących przepisach prawnych i zachodzących w nich zmianach.
3. Przedstawianie dokumentów niezbędnych do stosowania niniejszej umowy przez właściwą władzę, właściwą instytucję, lub pracodawców obu Umawiających się Stron będzie dokonywane bezpośrednio bez potrzeby jakiegokolwiek poświadczenia.
Artykuł  12

Wszelkie spory dotyczące stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez czteroosobową komisję, do której właściwa władza każdej z Umawiających się Stron wyznacza po dwóch członków. Komisja będzie się zbierać na wniosek właściwej władzy jednej z Umawiających się Stron.

Artykuł  13

Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc - z zastrzeżeniem postanowień art. 7 niniejszej umowy - Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Libijskiej Republiki Arabskiej o ubezpieczeniu społecznym pracowników wysłanych przejściowo na obszar drugiego Państwa, podpisana w Warszawie dnia 7 listopada 1975 r., co odpowiada 4 zulgueida 1395 r., oraz przepisy wykonawcze do tej umowy.

Artykuł  14
1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres trzech lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na okresy roczne, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na trzy miesiące przed upływem danego okresu.
2. Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron.
3. Umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu miesiąca, który nastąpi po dniu wymiany dokumentów stwierdzających przyjęcie umowy.

Sporządzono w Trypolisie dnia 2 grudnia 1985 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i arabskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 13 lutego 1986 r.