Art. 19. - Liban-Polska. Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Bejrut.1999.07.26.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.244.2445

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2003 r.
Artykuł  19

Funkcje publiczne

1.
a)
Wynagrodzenie, inne niż emerytura, wypłacane przez Umawiające się Państwo, jego organ lokalny lub jego jednostkę terytorialną osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa, jego organu lub jednostki, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie.
b)
Jednakże wynagrodzenie takie podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli usługi te są świadczone w tym Państwie, a osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w tym Państwie:
i)
jest obywatelem tego Państwa lub
ii)
nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.
2.
a)
Jakakolwiek emerytura, wypłacana z funduszy utworzonych przez Umawiające się Państwo, jego organ lokalny lub administracyjną jednostkę terytorialną osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa, jego organu lub jednostki, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie.
b)
Jednakże taka emerytura podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli osoba fizyczna posiada w nim miejsce zamieszkania i jest obywatelem tego Państwa.
3.
Postanowienia artykułów 15, 16 i 18 mają zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur mających związek ze świadczeniem usług w związku z działalnością gospodarczą Umawiającego się Państwa, jego organu lokalnego lub administracyjnej jednostki terytorialnej.