§ 4. - Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. - Dz.U.2012.1259 - OpenLEX

§ 4. - Leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1259

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2012 r.
§  4.
Koszt sporządzenia leku recepturowego obejmuje:
1)
wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych:
a)
wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
b)
innych leków niż określone w lit. a, zamieszczonych w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod warunkiem że przepisana przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w postaci stałej stosowanej doustnie;
2)
wartość opakowań;
3)
koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).