Legitymacje służbowe policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.515 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa rodzaje i wzory legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organy właściwe do ich wydawania oraz zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach.
1. 
Policjant na czas pełnienia służby w Policji otrzymuje bezpośrednio po mianowaniu legitymację służbową policjanta, zwaną dalej "legitymacją służbową".
2. 
(uchylony).
1. 
Legitymację służbową wydaje oraz wymienia:
1)
Komendant Główny Policji - komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie, komendantowi szkoły policyjnej, Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA";
1a)
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji;
1b)
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - policjantom pełniącym służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji;
1c)
Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości;
2)
komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji - policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;
3)
Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie - policjantom pełniącym służbę w Akademii Policji w Szczytnie;
4)
komendant szkoły policyjnej - policjantom pełniącym służbę w szkole policyjnej;
5)
Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - policjantom pełniącym służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.
2. 
(uchylony).
1. 
Wpisów do legitymacji służbowej dokonuje się na etapie personalizacji poprzez umieszczenie:
1)
nazwy jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, z tym że w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:
a)
komisariacie Policji - umieszcza się nazwę komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,
b)
komisariacie specjalistycznym Policji - umieszcza się nazwę komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,
c)
ośrodku szkolenia Policji - umieszcza się nazwę komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji;
2)
wizerunku twarzy policjanta, sporządzonego na podstawie fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, wykonanej na jednolitym jasnym tle, mającej dobrą ostrość oraz pokazującej wyraźnie oczy i twarz; powinna ona przedstawiać osobę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby jej twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma pokazywać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
3)
imienia, nazwiska, stopnia i numeru identyfikacyjnego policjanta nadanego w teleinformatycznym systemie kadrowym Policji;
4)
numeru legitymacji służbowej oraz daty jej ważności;
4a)
nazwy organu, który wydał legitymację służbową;
5)
(uchylony).
2. 
Danych wymienionych w ust. 1 nie wolno przerabiać ani czynić nieczytelnymi.
3. 
Wzór legitymacji służbowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Legitymacja służbowa podlega zwrotowi w przypadku:
1)
udzielenia urlopu bezpłatnego w wymiarze powyżej 30 dni kalendarzowych, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego;
2)
zawieszenia w czynnościach służbowych;
3)
zwolnienia ze służby;
4)
upływu terminu jej ważności.
2. 
W razie zgonu policjanta zwrotu legitymacji służbowej dokonuje członek jego rodziny lub przełożony.
3. 
Zwrotu legitymacji służbowej dokonuje się w komórce organizacyjnej do spraw kadr jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.
(uchylony).
(uchylony).
(uchylony).
Legitymacje służbowe wydane policjantom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają zwrotowi przełożonym, o których mowa w § 3 ust. 1.
Uchyla się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 października 1990 r. w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach (Dz. U. poz. 463, z późn. zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 mm, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu, personalizowanej metodą grawerowania laserowego.

awers

wzór

Objaśnienia:

1) tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym, z napisem "POLICJA";

2) w prawej górnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

3) w górnej części napis: "POLICJA" o wymiarach 35,7 x 6,3 mm;

4) poniżej napisu "POLICJA" nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:

a) komisariacie Policji - nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na której obszarze działania znajduje się komisariat Policji,

b) komisariacie specjalistycznym Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,

c) ośrodku szkolenia Policji - nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze działania znajduje się ośrodek szkolenia Policji;

5) w środkowej części po lewej stronie wizerunek twarzy policjanta;

6) w środkowej części po prawej stronie, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno:

a) obraz gwiazdy policyjnej,

b) napis w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: "NR LEGITYMACJI", z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,

c) napis w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: "WAŻNA DO" oraz poniżej czcionką prostą, pogrubioną: "31.12.2026";

7) w środkowej części znak holograficzny (okrągły, transparentny hologram stylizowanego orła) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;

8) poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym, czcionką pochyłą:

"NR IDENTYFIKACYJNY", "IMIĘ", "NAZWISKO", "STOPIEŃ", wraz z odpowiednimi danymi;

9) zabezpieczenia przed fałszerstwem:

a) element graficzny w postaci napisu "POLICJA" wykonany farbą optycznie zmienną,

b) linie giloszowe oraz mikrodruki w polu zdjęcia,

c) element dyfrakcyjny DOVID,

d) tło reliefowe w postaci napisu "POLICJA",

e) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

f) mikrodruki,

g) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

h) tłoczenia powierzchni.

rewers

wzór

Objaśnienia:

1) w górnej części tło w kolorze czerwono-niebiesko-czerwonym;

2) w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym, czcionką pochyłą: "ORGAN WYDAJĄCY", wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową;

3) w dolnej części tła tekst w kolorze czarnym: "W przypadku znalezienia legitymacji należy niezwłocznie zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.";

4) w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznymi, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;

5) w dolnej części, na tle reliefowym w postaci napisu "POLICJA", obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego;

6) zabezpieczenia przed fałszerstwem:

a) tło reliefowe w postaci napisu "POLICJA",

b) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

c) mikrodruki,

d) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) element zabezpieczający CLI.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

(uchylony).

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.2264).