Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1630

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie legitymacji pracowników ochrony

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa wzory legitymacji, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej "ustawą", tryb i warunki ich wydawania, wymiany lub zwrotu, sposób ewidencjonowania wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji.
§  2. Wzory legitymacji:
1) pracownika ochrony fizycznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, zwany dalej "przedsiębiorcą", przed dopuszczeniem pracownika ochrony do wykonywania zadań związanych z ochroną osób i mienia, wydaje legitymacje:
1) pracownika ochrony fizycznej - jeżeli nie jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy;
2) kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, jeżeli jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy;
3) kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, jeżeli jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.
§  4.
1. Legitymacje, o których mowa w § 2, pracownik ochrony zwraca przedsiębiorcy w przypadku:
1) rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez przedsiębiorcę z pracownikiem ochrony;
2) udzielenia pracownikowi ochrony urlopu bezpłatnego trwającego dłużej niż 2 miesiące lub urlopu wychowawczego;
3) skreślenia pracownika ochrony z listy, o której mowa w art. 26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1 ustawy.
2. Legitymacja podlega wymianie w przypadku, gdy zmianie uległy:
1) imię lub nazwisko pracownika ochrony;
2) wizerunek twarzy pracownika ochrony;
3) oznaczenie przedsiębiorcy wydającego legitymację, w tym jego firma, siedziba i adres, numer telefonu lub numer koncesji.
§  5.
1. Przedsiębiorca prowadzi ewidencję wydanych, wymienionych i zwróconych legitymacji, zwaną dalej "ewidencją legitymacji".
2. W ewidencji legitymacji, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się informacje dotyczące:
1) numeru legitymacji;
2) rodzaju wydanej legitymacji;
3) imienia i nazwiska pracownika ochrony;
4) numeru i daty wpisu na listę, o której mowa w art. 26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1 ustawy;
5) numeru pozycji, pod którą wpisano dane pracownika ochrony w prowadzonym przez przedsiębiorcę wykazie zatrudnionych pracowników ochrony;
6) daty wydania legitymacji;
7) daty zwrotu legitymacji;
8) utraty przez pracownika ochrony legitymacji ze wskazaniem okoliczności, w których utrata legitymacji nastąpiła, i czasu jej utraty.
§  6.
1. Ewidencję legitymacji przechowuje się przez okres 5 lat liczony od dnia zakończenia działalności przedsiębiorcy.
2. Zniszczenie zwróconych legitymacji przedsiębiorca dokumentuje w formie oddzielnego protokołu, który dołącza się do ewidencji legitymacji.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

wzór

Objaśnienie:

Blankiet koloru żółtego, o wymiarach 100 x 70 mm obustronnie foliowany po naniesieniu danych, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

wzór

Objaśnienie:

Blankiet koloru żółtego, o wymiarach 100 x 70 mm obustronnie foliowany po naniesieniu danych, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

wzór

Objaśnienie:

Blankiet koloru żółtego, o wymiarach 100 x 70 mm obustronnie foliowany po naniesieniu danych, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).