§ 3. - Legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.620

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2014 r.
§  3.
1.
Legitymację przesyła się na adres zamieszkania lub adres do korespondencji podany przez członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "członkiem Korpusu Weteranów".
2.
Na wniosek członka Korpusu Weteranów legitymację można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną do jej odbioru przez członka Korpusu Weteranów, po przedstawieniu do wglądu:
1)
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość członka Korpusu Weteranów - w przypadku odbioru osobistego;
2)
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej oraz pełnomocnictwa do odbioru legitymacji udzielonego przez członka Korpusu Weteranów - w przypadku odbioru przez osobę upoważnioną.
3.
Osoba odbierająca legitymację w sposób, o którym mowa w ust. 2, potwierdza jej odbiór własnoręcznym, czytelnym podpisem.