§ 2. - Legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.620

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2014 r.
§  2.
1.
Wniosek o wydanie legitymacji zawiera:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
adres zamieszkania lub adres do korespondencji.
2.
Do wniosku dołącza się kopię decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich albo kopię zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich z wpisem o tytułach i okresach zaliczanych do uprawnień określonych w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy.