Legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.620

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400 oraz z 2014 r. poz. 496) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb wydawania legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "legitymacją", dokumenty niezbędne do jej wydania oraz wzór legitymacji.
1.
Wniosek o wydanie legitymacji zawiera:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
adres zamieszkania lub adres do korespondencji.
2.
Do wniosku dołącza się kopię decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich albo kopię zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich z wpisem o tytułach i okresach zaliczanych do uprawnień określonych w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy.
1.
Legitymację przesyła się na adres zamieszkania lub adres do korespondencji podany przez członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "członkiem Korpusu Weteranów".
2.
Na wniosek członka Korpusu Weteranów legitymację można odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną do jej odbioru przez członka Korpusu Weteranów, po przedstawieniu do wglądu:
1)
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość członka Korpusu Weteranów - w przypadku odbioru osobistego;
2)
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej oraz pełnomocnictwa do odbioru legitymacji udzielonego przez członka Korpusu Weteranów - w przypadku odbioru przez osobę upoważnioną.
3.
Osoba odbierająca legitymację w sposób, o którym mowa w ust. 2, potwierdza jej odbiór własnoręcznym, czytelnym podpisem.
1.
W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje duplikat legitymacji na wniosek członka Korpusu Weteranów.
2.
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji, poza danymi określonymi w § 2 ust. 1, zawiera oświadczenie członka Korpusu Weteranów o zniszczeniu lub utracie legitymacji.
Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI CZŁONKA KORPUSU WETERANÓW WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Legitymacja pozioma, w postaci karty o wymiarach 54 mm x 86 mm, o krawędziach zaokrąglonych, wykonana z tworzywa sztucznego.

Awers legitymacji:

wzór

1. Tło w kolorze biało-czerwonym.

2. W prawym górnym rogu znajduje się napis w kolorze czarnym: "WETERAN WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ".

3. W lewym dolnym rogu znajduje się wizerunek orła według wzoru 19 z 1919 r.

4. W prawym dolnym rogu znajduje się Odznaka Pamiątkowa "Weteran Walk o Niepodległość" na granatowym tle.

Rewers legitymacji:

wzór

1. Tło w kolorze szarym z widocznymi Odznakami Pamiątkowymi "Weteran Walk o Niepodległość".

2. Z lewej strony, wzdłuż legitymacji znajdują się pionowo umieszczone barwy biało-czerwone.

3. W prawym górnym rogu znajduje się hologram z nadrukiem "UdSKiOR".

4. Granatowe napisy drukowane różnym krojem czcionki:

1) w górnej części znajduje się napis "LEGITYMACJA", poniżej miejsce na dokonanie wpisu numeru legitymacji;

2) poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia;

3) poniżej znajduje się napis "jest członkiem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej";

4) poniżej w lewym dolnym rogu znajduje się napis "Legitymacja ważna z dokumentem tożsamości";

5) w prawym dolnym rogu znajduje się napis "Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych", miejsce na podpis i poniżej napis "Warszawa," oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania legitymacji.

1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).