§ 2. - Leczenie krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.504 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r.
§  2. 
Leczenie krwią i jej składnikami w podmiocie leczniczym organizuje się w sposób zapewniający:
1)
niezwłoczne, całodobowe zaopatrzenie jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego w krew i jej składniki;
2)
badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej, zwane dalej "badaniami immunohematologicznymi", takie jak grupa krwi i próba zgodności krwi dawcy i biorcy przed przetoczeniem, zwana dalej "próbą zgodności", warunkujące bezpieczne przetaczanie krwi i jej składników, zwane dalej "przetoczeniem", oraz kwalifikujące kobiety RhD ujemne do podania immunoglobuliny anty-RhD podczas ciąży lub po porodzie;
3)
identyfikację i rejestrowanie wszelkich niepożądanych zdarzeń i niepożądanych reakcji, w szczególności poważnych niepożądanych zdarzeń i poważnych niepożądanych reakcji związanych z przetoczeniem, a także sporządzanie raportów o tych zdarzeniach i reakcjach.