§ 14. - Leczenie krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.504 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r.
§  14. 
1. 
Do wczesnych niepożądanych reakcji, których objawy występują w okresie 24 godzin od przetoczenia, zalicza się w szczególności:
1)
reakcję hemolityczną;
2)
zakażenie bakteryjne;
3)
reakcję alergiczną lub anafilaktyczną;
4)
ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc, zwane dalej "TRALI";
5)
duszność poprzetoczeniową;
6)
niehemolityczną reakcję gorączkową;
7)
poprzetoczeniowe przeciążenie krążenia (TACO).
2. 
Do opóźnionych niepożądanych reakcji zalicza się w szczególności:
1)
reakcję hemolityczną;
2)
poprzetoczeniową skazę małopłytkową;
3)
poprzetoczeniową chorobę przeszczep przeciw biorcy (TA-GvHD);
4)
przeniesienie biologicznych czynników chorobotwórczych.
3. 
W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów nasuwających podejrzenie wczesnej niepożądanej reakcji, w tym poważnej niepożądanej reakcji, należy:
1)
natychmiast wstrzymać przetoczenie i niezwłocznie powiadomić lekarza;
2)
zmierzyć pacjentowi ciepłotę ciała, tętno i ciśnienie tętnicze krwi;
3)
dalsze postępowanie uzależniać od nasilenia i rodzaju objawów.
4. 
W przypadku gdy potwierdzi się podejrzenie, że objawy wskazują na wystąpienie poważnej niepożądanej reakcji, należy niezwłocznie:
1)
odłączyć pojemnik z krwią lub jej składnikiem wraz z zestawem do przetoczenia, utrzymać jednocześnie wkłucie do żyły, i powoli przetaczać biorcy - przez nowy sterylny zestaw - 0,9% roztwór chlorku sodowego (NaCl) lub inny płyn infuzyjny, zlecony przez lekarza, do czasu wdrożenia odpowiedniego leczenia;
2)
zabezpieczyć odłączony pojemnik z krwią lub jej składnikiem do ewentualnych dalszych badań;
3)
sprawdzić:
a)
dane na wszystkich pojemnikach z przetaczaną krwią lub jej składnikami,
b)
wynik próby zgodności, jeżeli dotyczy, i wynik grupy krwi pacjenta,
c)
dane identyfikacyjne pacjenta, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2,
d)
dane na druku wydania KKP, osocza lub krioprecypitatu przez bank krwi, wskazujące, dla jakiego biorcy był wydany składnik krwi, jeżeli dotyczy;
4)
pobrać próbki krwi od pacjenta z innego miejsca wkłucia niż miejsce, w którym dokonywano przetoczenia, w celu wykonania badań:
a)
immunohematologicznych w zakresie ustalonym z pracownią badań konsultacyjnych centrum, a w przypadku podejrzenia TRALI - w zakresie ustalonym przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy,
b)
bakteriologicznych (na posiew) - objętość próbki krwi i rodzaj pojemnika z podłożem bakteriologicznym określa pracownia mikrobiologiczna wykonująca badania dla podmiotu leczniczego;
5)
powiadomić pracownię immunologii transfuzjologicznej, która wykonywała badania przed przetoczeniem - jeżeli były wykonywane; pracownia przeprowadza kontrolę dokumentacji badań i przekazuje właściwemu centrum wyniki badań, wraz z próbkami krwi biorcy sprzed przetoczenia i próbkami krwinek dawców, dobranych do przetoczenia;
6)
powiadomić właściwe centrum, pod którego nadzór specjalistyczny podlega dany podmiot leczniczy; jeżeli krew lub jej składnik były dostarczone przez inne centrum niż właściwe, właściwe centrum dla podmiotu leczniczego powiadamia centrum, z którego otrzymano krew lub jej składniki, o wystąpieniu poważnej niepożądanej reakcji lub poważnego niepożądanego zdarzenia;
7)
przesłać do działu lub pracowni immunologii transfuzjologicznej właściwego centrum:
a)
wszystkie próbki krwi pacjenta oraz krwi dobieranej do przetoczenia znajdujące się w pracowni immunologii transfuzjologicznej,
b)
próbki krwi pacjenta pobrane do badań immunohematologicznych po przetoczeniu,
c)
w przypadku podejrzenia TRALI - wraz ze zgłoszeniem niepożądanej reakcji lub zdarzenia, którego wzór jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia, dział lub pracownia immunologii transfuzjologicznej właściwego centrum przesyła próbki krwi do diagnostyki w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz wyniki dodatkowych badań biorcy wykonanych w podmiocie leczniczym: badania radiologicznego klatki piersiowej, badania peptyd natriuretyczny: BNP lub NT-pro BNP oraz badania CRP (białko C-reaktywne);
8)
przesłać w celu wykonania badań mikrobiologicznych:
a)
pobrane po przetoczeniu próbki krwi pacjenta,
b)
wszystkie pojemniki z resztkami przetaczanej krwi lub jej składników - pracownia mikrobiologiczna po pobraniu z pojemników próbek do badań przesyła je do działu lub pracowni immunologii transfuzjologicznej właściwego centrum;
9)
przesłać do właściwego centrum zgłoszenie niepożądanej reakcji wypełnione przez lekarza odpowiedzialnego za przetoczenie; o wynikach analizy niepożądanej reakcji należy poinformować zgłaszający podmiot leczniczy.
5. 
W przypadku gdy niepożądana reakcja wystąpi po zakończonym przetoczeniu, należy powiadomić lekarza odpowiedzialnego za przetoczenie i postępować zgodnie z przepisami ust. 4 pkt 4-8.
6. 
W przypadkach wystąpienia poważnych niepożądanych zdarzeń i poważnych niepożądanych reakcji, kierownik właściwego centrum lub upoważniony przez niego lekarz przeprowadza w podmiocie leczniczym kontrolę postępowania przed przetoczeniem i podczas jego przeprowadzania oraz udziela wskazówek dotyczących postępowania po ich wystąpieniu.