[Obowiązek powszechnej ochrony lasów] - Art. 9. - Lasy. - Dz.U.2022.672 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Obowiązek powszechnej ochrony lasów] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.672 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  9.  [Obowiązek powszechnej ochrony lasów]
1. 
W celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:
1)
wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
2)
zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;
3)
ochrony gleby i wód leśnych.
2. 
W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zadania właścicieli lasów określa, w drodze decyzji, starosta.
3. 
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.