Art. 58. - [Przeznaczenie środków funduszu leśnego] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.530 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2024 r.
Art.  58.  [Przeznaczenie środków funduszu leśnego]
1. 
Środki funduszu leśnego przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań:
1)
gospodarki leśnej;
2)
dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa.
2. 
Środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone również na:
1)
wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej;
2)
badania naukowe;
3)
tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej;
4)
sporządzanie planów urządzenia lasu;
5)
prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych;
5a)
ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej;
5b)
nabywanie przez Skarb Państwa gruntów, o których mowa w art. 37a, oraz lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesiania, o których mowa w art. 37;
5c)
organizację szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich, o których mowa w art. 46g ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082);
6)
inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach.
3. 
Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, przeznacza się na:
1)
zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
2)
realizację zadrzewień na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
3)
inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w lasach niepaństwowych;
4)
(uchylony);
5)
cele określone w art. 13a ust. 1;
6)
zwrot zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.
3a. 
Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, mogą być przeznaczone na:
1)
działania niezbędne do ochrony przyrody realizowanej metodami gospodarki leśnej polegające na:
a)
wykupie przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w granicach parku,
b)
tworzeniu infrastruktury;
1a)
cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 w lasach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;
2)
sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2.
3)
działania związane z zapobieganiem dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, nakazane w trybie art. 46 ust. 3 pkt 8l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075).
4. 
Dyrektor Generalny może, z wydzielonej części środków funduszu leśnego, utworzyć fundusz stabilizacji, który zostanie przeznaczony na usuwanie nadzwyczajnych zagrożeń dla lasów w ramach długookresowego cyklu produkcji leśnej.
5. 
Nadleśnictwa zasięgają opinii właściwych organów administracji samorządowej w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
6. 
Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 6, mając na względzie zakres czynności podejmowanych w ramach udziału w szacowaniu szkód łowieckich oraz sposób ich realizacji przez przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.