Art. 37a. - [Prawo pierwokupu i prawo nabycia lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1275 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lipca 2021 r. do: 17 grudnia 2021 r.
Art.  37a.  [Prawo pierwokupu i prawo nabycia lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia]
1. 
W przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu:
1)
oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub
2)
przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
3)
o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3

- Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

2. 
Jeżeli nabycie gruntu, o którym mowa w ust. 1, następuje w wyniku:
1)
zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub
2)
jednostronnej czynności prawnej

- Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej.

3. 
Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 2, nie wynika z treści czynności prawnej, Lasy Państwowe reprezentowane przez nadleśniczego ustalają ją w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli podmiot, który dokonuje zbycia gruntów w przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie zgadza się na równowartość pieniężną ustaloną przez Lasy Państwowe reprezentowane przez nadleśniczego w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia, o którym mowa w art. 37d, wystąpić do sądu o jej ustalenie. Sąd ustala równowartość pieniężną w oparciu o wartość nieruchomości określoną zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.
4. 
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się:
1)
jeżeli nabywcami są:
a)
małżonek zbywcy,
b)
krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia,
c)
krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia,
d)
osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
e)
jednostka samorządu terytorialnego;
2)
w przypadku dziedziczenia;
3)
w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234).
5. 
W przypadku gdy prawo pierwokupu gruntu, o którym mowa w ust. 1, z mocy prawa przysługuje kilku podmiotom, pierwszeństwo w wykonaniu prawa pierwokupu przysługuje Lasom Państwowym.
6. 
Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 5i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.