Art. 36. - [Zalesianie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1356 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  36.  [Zalesianie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa]
1. 
W zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) przekazuje się stanowiące własność Skarbu Państwa grunty przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. 
Decyzję w sprawie określonej w ust. 1 wydaje starosta.