[Kompetencje i zadania nadleśniczego] - Art. 35. - Lasy. - Dz.U.2022.672 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Kompetencje i zadania nadleśniczego] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.672 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  35.  [Kompetencje i zadania nadleśniczego]
1. 
Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu. W szczególności nadleśniczy:
1)
reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego działania;
2)
kieruje nadleśnictwem jako podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych;
2a)
bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych;
2b)
(uchylony)
2c)
inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność pracowników nadleśnictwa;
3)
ustala organizację nadleśnictwa, w tym podział na leśnictwa zapewniający leśniczym prawidłowe wykonywanie zadań gospodarczych, oraz zatrudnia i zwalnia pracowników nadleśnictwa;
4)
organizuje ochronę mienia i zwalczanie szkodnictwa leśnego.
2. 
Nadleśniczy udziela właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa pomocy, na jego wniosek, poprzez:
1)
doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej;
2)
(uchylony);
3)
odpłatne udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, poparty opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nadleśniczy może udostępnić nieodpłatnie sadzonki drzew i krzewów leśnych na ponowne wprowadzenie roślinności leśnej (upraw leśnych) - zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3.
4. 
Nadleśniczy może, na podstawie umowy z właścicielem lasu, organizować wykonywanie zadań gospodarczych w lesie, łącznie ze sprzedażą drewna.
5. 
Nadleśniczy na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego:
1)
do zalesienia - sporządza plan zalesienia oraz potwierdza wykonanie zalesienia zgodnie z tym planem albo
2)
na realizację inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - sporządza plan tej inwestycji oraz potwierdza jej wykonanie zgodnie z tym planem

- w przypadku gdy zalesienie to będzie wykonywane lub inwestycja ta będzie realizowana zgodnie z przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.