[Kompetencje dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych] - Art. 34. - Lasy. - Dz.U.2022.672 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Kompetencje dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.672 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  34.  [Kompetencje dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych]

Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w szczególności:

1)
reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych, w zakresie swojego działania;
2)
tworzy, za zgodą Dyrektora Generalnego, a także łączy, dzieli i likwiduje jednostki organizacyjne o zasięgu regionalnym, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 4;
2a)
zarządza gruntami i innymi nieruchomościami nabytymi lub wydzielonymi z bezpośredniego zarządu nadleśnictwa, na potrzeby regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;
2b)
powołuje i odwołuje:
a)
zastępców dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym,
b)
nadleśniczych,
c)
kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2;
2c)
inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność nadleśniczych i kierowników jednostek organizacyjnych o zasięgu regionalnym;
3)
organizuje wspólne przedsięwzięcia nadzorowanych jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony lasu i racjonalnej gospodarki leśnej;
4)
dysponuje środkami finansowymi, wydzielonymi na wyrównywanie niedoborów środków w poszczególnych nadleśnictwach, wynikających ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej;
5)
prowadzi szkolenie i doradztwo zawodowe w zakresie leśnictwa;
6)
(uchylony);
7)
prowadzi działalność usługową w zakresie leśnictwa na rzecz nadzorowanych jednostek i innych przedsiębiorców;
8)
reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
wykonuje zadania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się w środowisku inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii lub inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, lub inwazyjnych gatunków obcych, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718).