[Ograniczenia w dostępie do lasów] - Art. 26. - Lasy. - Dz.U.2022.672 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Ograniczenia w dostępie do lasów] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.672 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2022 r.
Art.  26.  [Ograniczenia w dostępie do lasów]
1. 
Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla ludności.
2. 
Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
1)
uprawy leśne do 4 m wysokości;
2)
powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
3)
ostoje zwierząt;
4)
źródliska rzek i potoków;
5)
obszary zagrożone erozją.
3. 
Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:
1)
wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2)
występuje duże zagrożenie pożarowe;
3)
wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.
4. 
Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 pkt 1, oznacza się tablicami z napisem "zakaz wstępu" oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów.
5. 
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasady jego umieszczania.