Art. 21. - [Zlecanie wykonania dokumentów leśnych i tryb postępowania z uproszczonymi planami urządzenia lasu] - Lasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1356 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  21.  [Zlecanie wykonania dokumentów leśnych i tryb postępowania z uproszczonymi planami urządzenia lasu]
1. 
Plan urządzenia lasu lub uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest:
1)
dla lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych - na zlecenie i koszt Lasów Państwowych;
2)
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty;
3)
dla pozostałych lasów - na zlecenie i koszt właścicieli.
2. 
Inwentaryzację stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3, przeprowadza się na zlecenie starosty.
3. 
Inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 4, przeprowadza się na koszt Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
4. 
Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
5. 
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.