Łączność.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.54.275

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1991 r.

USTAWA
z dnia 15 listopada 1984 r.
o łączności. *

.................................................

Państwowa jednostka organizacyjna "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zwana dalej "PPTT", prowadzi działalność w zakresie oraz na zasadach ustalonych w ustawie w celu zaspokajania potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej oraz organów władzy i administracji państwowej, z uwzględnieniem wymagań obronności i bezpieczeństwa Państwa.

1.
PPTT prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
2.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, dostosuje przepisy, o których mowa w ust. 1, do specyfiki PPTT.
1.
PPTT posiada osobowość prawną.
2.
PPTT podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych; w tym zakresie do PPTT stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
3.
Siedzibą PPTT jest miasto stołeczne Warszawa.

Podstawową jednostką organizacyjną PPTT kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Generalny PPTT, powoływany i odwoływany przez Ministra Łączności.

Minister Łączności nadaje statut PPTT, w którym określa się strukturę organizacyjną i zakres działania jednostek PPTT.

Minister Łączności dokonuje kontroli i oceny działalności PPTT i pracy Dyrektora Generalnego PPTT.

Do składania w imieniu PPTT oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych są upoważnieni Dyrektor Generalny PPTT, osoby przez niego upoważnione oraz kierownicy wyznaczonych jednostek organizacyjnych PPTT w zakresie działalności tych jednostek.

1.
Środki trwałe PPTT nie mogą służyć do zaspokojenia jej zobowiązań pieniężnych.
2.
PPTT odpowiada tylko za swoje zobowiązania; odpowiedzialność jej nie rozciąga się na zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych.
3.
Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania PPTT.

Powództwo przeciwko PPTT wytacza się według siedziby jednostki organizacyjnej PPTT podległej bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu PPTT, z której działalnością wiążą się dochodzone roszczenia.

Pracownikom PPTT przysługuje ochrona prawna przewidziana w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych.

.................................................

Przesyłek pocztowych nie można ze skutkiem prawnym obciążać zastawem ani zająć, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

.................................................

1.
Przedsiębiorstwa przewozowe wykonujące publiczny regularny transport lądowy, lotniczy, morski lub śródlądowy są obowiązane przewozić na zasadach odpłatności ładunek pocztowy w oddzielnych przedziałach lub schowkach oraz zapewniać PPTT na swoich stacjach i w swoich portach możliwość używania potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, a także wolny dostęp dla pracowników PPTT do miejsc załadunku i wyładunku.
2.
Przewoźnicy wymienieni w ust. 1 są obowiązani w szczególności:
1) 6
przewozić ładunek pocztowy pod dozorem pracowników własnych lub PPTT na warunkach określonych przez właściwych ministrów lub inne organy założycielskie w porozumieniu z Ministrem Łączności,
2)
wyznaczyć pracowników do pełnienia służby pocztowej w obrębie stacji lub portu,
3)
ustalać rozkłady jazdy w porozumieniu z organami PPTT i z uwzględnieniem potrzeb służby pocztowej,
4)
zezwalać na bezpłatne zakładanie na środkach transportowych skrzynek pocztowych,
5)
w stosunku do przedsiębiorstw transportu samochodowego - przewozić również ładunek pocztowy na dachach autobusów w pojemnikach PPTT dostosowanych do nośności i ładowności pojazdów oraz prowadzić specjalne przyczepy PPTT, jeżeli pozwalają na to techniczne właściwości pojazdu.
3. 7
Minister Łączności w porozumieniu z zainteresowanym organem założycielskim lub innym organem zwierzchnim ustala warunki użytkowania pomieszczeń i urządzeń przedsiębiorstw określonych w ust. 1, jak również prawa i obowiązki PPTT oraz tych przedsiębiorstw.
4.
Warunki przewozu ładunku pocztowego wymienionego w ust. 2 pkt 1 są ustalane dla przewozów statkami powietrznymi w umowach zawartych między PPTT a przedsiębiorstwami transportu lotniczego.
5.
Rada Ministrów określa zasady przewozu ładunków pocztowych kolejami.
6. 8
PPTT współdziała w zakresie wykonywania zadań poczty specjalnej resortu spraw wewnętrznych na zasadach i warunkach uzgodnionych przez Ministra Łączności z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
7. 9
Minister Łączności może określać szczegółowe warunki, jakim muszą odpowiadać opakowania przesyłek dopuszczonych do obrotu pocztowego.

.................................................

1.
PPTT przysługuje prawo bezpłatnego umieszczania:
1)
na nieruchomościach - skrzynek pocztowych, skrzynek do doręczania korespondencji i automatów do sprzedaży znaczków oraz osprzętu liniowego instalacji telefonicznej i tabliczek informacyjnych o urządzeniach i usługach łączności,
2)
we wszystkich pomieszczeniach i miejscach ogólnie dostępnych - automatów telefonicznych.
2.
Koszty przemieszczenia linii i urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w skład jednolitej sieci telekomunikacyjnej Państwa, spowodowane realizacją inwestycji lub remontami dokonywanymi przez jednostki gospodarki uspołecznionej, ponoszą te jednostki.

Środki transportowe służące do przewozu ładunku pocztowego i dla pogotowia technicznego służby telekomunikacyjnej oraz budynki, pomieszczenia i inne nieruchomości użytkowane przez PPTT nie mogą być zajmowane do innych celów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

1.
W jednostkach organizacyjnych PPTT będących zakładami pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, zwanych dalej "jednostkami", działają rady załogi wybierane przez pracowników tych jednostek.
2.
Radę załogi wybierają pracownicy jednostki na zebraniu wyborczym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w wyborach powszechnych, równych, a w jednostkach liczących do 300 pracowników także bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
3.
W jednostkach liczących ponad 300 pracowników funkcję zebrania wyborczego pełni zebranie delegatów wybranych w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Liczba delegatów powinna zapewnić odpowiednią reprezentację całej załogi jednostki, nie może być jednak mniejsza niż 100.
4. 10
Minister Łączności może określić jednostki bezpośrednio związane z obronnością Państwa, do których nie stosuje się przepisów ustawy o radach załogi.
1.
Rada załogi w zakresie dotyczącym danej jednostki:
1)
podejmuje uchwały w sprawach budownictwa mieszkaniowego i socjalnego, w ramach środków przeznaczonych na ten cel,
2)
wyraża opinie w sprawach:
a)
planów rocznych,
b)
sprawozdań rocznych oraz bilansów,
c)
kandydatów na stanowiska kierownicze,
d)
innych dotyczących działalności jednostki.
2.
Uchwały, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mają dla kierownika jednostki charakter wiążący.
3. 11
Rada załogi jest obowiązana do wyrażania opinii w sprawach przedstawionych przez kierownika jednostki, kierownika jednostki nadrzędnej lub Dyrektora Generalnego PPTT.
4.
Rada załogi jest uprawniona do kontrolowania działalności jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej gospodarki.
5.
Uprawnienia i obowiązki rady załogi wymienione w ust. 1-4 nie naruszają uprawnień związków zawodowych, wynikających z ustawy o związkach zawodowych i Kodeksu pracy.
6.
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowy tryb wyboru oraz zasady działania rad załogi, a także organy właściwe w sprawach rozstrzygania sporów.

Rozwiązanie stosunku pracy z członkiem rady załogi w czasie trwania kadencji wymaga zgody tej rady, z wyjątkiem rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia.

 

1.
Przy Dyrektorze Generalnym PPTT działa Rada Konsultacyjna, w której jest zapewniona reprezentacja rad załogi jednostek organizacyjnych PPTT oraz organizacji społecznych i zawodowych działających w PPTT.
2.
Rada Konsultacyjna jest organem doradczym i opiniodawczym w zakresie spraw istotnych dla pracowników PPTT, a w szczególności opiniuje:
1)
programy rozwoju PPTT,
2)
kierunki zmian organizacyjnych,
3)
zasady polityki płacowej i socjalnej.
3.
Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej powołuje Dyrektor Generalny PPTT.
4.
Zasady powoływania Rady Konsultacyjnej oraz jej regulamin działania określa Dyrektor Generalny PPTT.

.................................................

* Z dniem 15 stycznia 1991 r. ustawa utraciła moc, z wyjątkiem art.34-42, 52, 55, 57-62, które zachowują moc do czasu przekształcenia PPTT, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1991 r., zgodnie z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U.90.86.504).
1 Art. 37:

- zmieniony przez art. 15 pkt 5 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.

- zmieniony przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności (Dz.U.89.67.408) z dniem 16 grudnia 1989 r.

2 Art. 38:

- zmieniony przez art. 15 pkt 6 i pkt 7 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.

- zmieniony przez art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności (Dz.U.89.67.408) z dniem 16 grudnia 1989 r.

3 Art. 38a dodany przez art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności (Dz.U.89.67.408) z dniem 16 grudnia 1989 r.
4 Art. 39 zmieniony przez art. 15 pkt 7 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.
5 Art. 41 zmieniony przez art. 15 pkt 7 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.
6 Art. 55 ust. 2 pkt 1:

- zmieniony przez art. 15 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.

- zmieniony przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności (Dz.U.89.67.408) z dniem 16 grudnia 1989 r.

7 Art. 55 ust. 3:

- zmieniony przez art. 15 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.

- zmieniony przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności (Dz.U.89.67.408) z dniem 16 grudnia 1989 r.

8 Art. 55 ust. 6:

- zmieniony przez art. 15 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.

- zmieniony przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności (Dz.U.89.67.408) z dniem 16 grudnia 1989 r.

9 Art. 55 ust. 7:

- zmieniony przez art. 15 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.

- zmieniony przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności (Dz.U.89.67.408) z dniem 16 grudnia 1989 r.

10 Art. 59 ust. 4:

- zmieniony przez art. 15 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.

- zmieniony przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności (Dz.U.89.67.408) z dniem 16 grudnia 1989 r.

11 Art. 60 ust. 3 zmieniony przez art. 15 pkt 7 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.
12 Art. 62 zmieniony przez art. 15 pkt 7 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz.U.87.33.180) z dniem 24 października 1987 r.