Łączne zobowiązanie pieniężne. - Dz.U.1999.105.1200 - OpenLEX

Łączne zobowiązanie pieniężne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.105.1200

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 grudnia 1999 r.
w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 681) zarządza się, co następuje:
1.
Podatnicy podatku rolnego będący równocześnie podatnikami podatku od nieruchomości lub podatku leśnego wpłacają te podatki, należne za dany rok podatkowy na terenie tej samej gminy, w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, na podstawie jednego nakazu płatniczego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Łączne zobowiązanie pieniężne przypadające od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność albo będących we współposiadaniu osób fizycznych ustala się w odrębnym nakazie płatniczym.
1.
Jeżeli gospodarstwo rolne, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz las lub nieruchomość jest współwłasnością albo jest we współposiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych - osobą, na którą wystawia się odrębny nakaz płatniczy, prowadzi rachunkowość, wystawia tytuły wykonawcze w postępowaniu i z którą załatwia się inne sprawy ze skutkiem dla pozostałych osób, jest którykolwiek ze współwłaścicieli (współposiadaczy).
2.
Jeżeli gospodarstwo rolne jest współwłasnością albo jest we współposiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych, a prowadzi je w całości jeden ze współwłaścicieli (współposiadaczy) - osobą, na którą wystawia się odrębny nakaz płatniczy, jest ten współwłaściciel (współposiadacz).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.