Łączne zobowiązanie pieniężne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.58.295

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 grudnia 1984 r.
w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289 i z 1984 r. Nr 52, poz. 268) zarządza się, co następuje:
1.
Pobierane na terenach gmin świadczenia z tytułu:
1)
podatku rolnego od gruntów,
2)
obciążeń na fundusz gminny - w wypadkach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o funduszu gminnym i funduszu miejskim (Dz. U. Nr 52, poz. 269),
3)
składki na fundusz ubezpieczenia społecznego rolników,
4)
składek na rzecz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń przypadających od osób fizycznych za ubezpieczenia ustawowe budynków, mienia ruchomego, bydła i koni, upraw i odpowiedzialności cywilnej rolników,
5)
należności Państwowego Funduszu Ziemi, z wyjątkiem należności za sprzedaż nieruchomości,
6)
podatku od nieruchomości, z wyjątkiem należnego od jednostek gospodarki uspołecznionej,
7)
opłaty leśnej,
8)
opłaty elektryfikacyjnej,
9)
opłaty melioracyjnej,
10)
opłaty za urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorcze urządzenia kanalizacyjne wsi, wykonane przez państwo,

- przypadające za dany rok od tego samego zobowiązanego, a jeżeli zobowiązanym jest osoba fizyczna - także od członków jego rodziny prowadzących z nim wspólną gospodarkę rolną w rozumieniu przepisów o podatku rolnym bądź pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - stanowią jedno łączne zobowiązanie, zwane dalej "zobowiązaniem pieniężnym".

2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli na gruntach jest prowadzona wspólna gospodarka rolna przez inne osoby niż wymienione w tym przepisie, będące współwłaścicielami gospodarstwa rolnego lub współwłaścicielami innej nieruchomości.
Na terenie miast zobowiązanie pieniężne stanowią pobierane od gospodarstw rolnych świadczenia z tytułu:
1)
podatku rolnego od gruntów,
2)
obciążeń na fundusz miejski (fundusz gminny w miastach, w których działa wspólna rada narodowa miasta i gminy) - w wypadkach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o funduszu gminnym i funduszu miejskim,
3)
składki na fundusz ubezpieczenia społecznego rolników,
4)
składek na rzecz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń za ubezpieczenia ustawowe budynków, mienia ruchomego, bydła i koni oraz upraw w indywidualnych gospodarstwach rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolników,
5)
należności Państwowego Funduszu Ziemi, z wyjątkiem należności za sprzedaż nieruchomości,
6)
podatku od nieruchomości od budynków związanych z gospodarstwem rolnym w zakresie podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem,
7)
opłaty leśnej,
8)
opłaty melioracyjnej.
1.
Rocznego wymiaru zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych dokonuje terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego.
2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane obliczać i odprowadzać zobowiązania pieniężne na rzecz budżetu gminy lub miasta, na których terenie są położone grunty.
1.
Należności określone w § 1 i 2 ujmuje się w jednym nakazie płatniczym w kwotach odrębnych i w sumie łącznej, a w rachunkowości i przy ich poborze tylko w sumie łącznej.
2.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do składki na fundusz ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli gospodarstwo rolne prowadzą współwłaściciele lub posiadacze zależni, z wyjątkiem posiadaczy gruntów państwowych. W tym wypadku nakazy płatnicze na zobowiązanie w części dotyczącej składki na fundusz ubezpieczenia społecznego wystawia się na osobę albo osoby prowadzące gospodarstwo rolne lub jego część i doręcza tej osobie lub tym osobom.
Osobą, na którą wystawia się nakaz płatniczy, prowadzi rachunkowość, wystawia tytuły wykonawcze w postępowaniu egzekucyjnym i z którą załatwia się inne sprawy ze skutkiem dla pozostałych osób, na których ciąży obowiązek uiszczenia zobowiązania pieniężnego, jest:
1)
jeżeli w skład zobowiązania pieniężnego wchodzi podatek rolny od gruntów - podatnik tego podatku w rozumieniu przepisów o tym podatku; w razie gdy gospodarstwo stanowi współwłasność kilku osób - ta spośród nich, która to gospodarstwo prowadzi, a jeżeli gospodarstwo rolne prowadzą wszyscy lub niektórzy spośród współwłaścicieli albo inne osoby, nie będące współwłaścicielami gospodarstwa - którykolwiek ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego,
2)
jeżeli w skład zobowiązania pieniężnego nie wchodzi podatek rolny od gruntów, a wchodzi podatek od nieruchomości - podatnik podatku od nieruchomości w rozumieniu przepisów o tym podatku; przepis pkt 1 dotyczący współwłaścicieli gospodarstwa rolnego stosuje się odpowiednio do współwłaścicieli nieruchomości,
3)
w wypadkach nie wymienionych w pkt 1 i 2 - osoba, z którą wiąże się zobowiązanie pieniężne, a gdy takich osób jest kilka - ta osoba, na którą przypada największy wymiar należności wchodzącej w skład zobowiązania pieniężnego.
1.
Rozliczeń z wpływów na poczet należności wchodzących w skład zobowiązania pieniężnego z poszczególnymi wierzycielami dokonuje terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego. Podziału łącznych wpływów (bieżących i na poczet zaległości) na poszczególne tytuły należności dokonuje się według procentowego udziału przypisu netto poszczególnych należności w roku kalendarzowym w ogólnej sumie przypisu zobowiązania pieniężnego w tym roku.
2.
Poszczególni wierzyciele zobowiązania pieniężnego są zobowiązani do zwrotu kosztów poniesionych przez terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego w związku z wymiarem, księgowaniem i przekazywaniem wpływów oraz z tytułu należności za inkaso kwot przypadających poszczególnym wierzycielom. Zasady i tryb zwrotu kosztów określi Minister Finansów.
1.
W wypadku gdy w skład zobowiązania pieniężnego wchodzą świadczenia z tytułu składek na fundusz ubezpieczenia społecznego rolników i na rzecz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z tytułu ustawowych ubezpieczeń rolnych, a warunkiem przyznania świadczeń socjalnych lub odszkodowań jest opłacanie tych składek, uważa się, iż wpłaty rolników na zobowiązanie pieniężne były dokonywane w pierwszej kolejności na poczet składek. Jeżeli wpłaty są niższe niż wymiar składek, wpływy na poczet każdej z nich ustala się proporcjonalnie do kwoty wymiaru netto tych składek.
2.
Jeżeli w skład zobowiązania pieniężnego wchodzi należność Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu nadania gospodarstwa rolnego (działki), zaświadczenie o całkowitej spłacie tej należności może być wydane tylko w wypadku, gdy cała należność z tytułu rat rocznych została już przypisana, a rolnik nie ma zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego z lat, w których raty te były włączone do zobowiązania pieniężnego.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1982 r. w sprawie niektórych podatków i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (Dz. U. Nr 15, poz. 119).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r.