Łączenie się spółdzielni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.265

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1922 r.

USTAWA
z dnia 7 kwietnia 1922 r.
o łączeniu się spółdzielni.

Spółdzielnia może każdego czasu połączyć się z inną spółdzielnią w sposób, przez ustawę niniejszą określony.

Połączenie takie może nastąpić i wówczas, gdy spółdzielnia, mająca wejść do innej spółdzielni, jest w likwidacji.

Połączenie następuje przez uchwały walnych zgromadzeń łączących się spółdzielni, powzięte bezwzględną większością głosów, obecnych na zgromadzeniu.

Uchwała o połączeniu musi obejmować:

a)
oznaczenie spółdzielni przejmującej,
b)
przyjęcie statutu, stanowiącego podstawę połączenia, co zarazem stanowi potrzebną do uzgodnienia zmianę dotychczas obowiązującego statutu.

Podstawę, rachunkową połączenia stanowią bilanse łączących się spółdzielni, sporządzone wedle przepisów ustawy o spółdzielniach z dnia 29 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 111 poz. 733) i sprawdzone przez rewidenta, wyznaczonego w myśl tejże ustawy (art. 61).

Wszystkie te bilanse winny być wyłożone w lokalu każdej z łączących się spółdzielni conajmniej na tydzień przed terminem jej walnego zgromadzenia, a każdy członek ma prawo przejrzeć je i odpisać.

Uchwały o połączeniu zgłosić należy do rejestrów wszystkich łączących się spółdzielni niezwłocznie po dokonaniu gospodarczego połączenia. Dla spółdzielni, posiadających wspólny sąd rejestrowy, wystarczy jedno zgłoszenie.

Zgłoszenia dokonywają zarządy spółdzielni łącznie.

Połączenie oraz wynikające z niego zmiany statutu uzyskują skuteczność prawną od chwili, kiedy je wpisano w rejestrze wszystkich łączących się spółdzielni. W wypadkach, przewidzianych w art. 73 ustawy o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 111 poz. 733), zastosować należy przepisy tegoż artykułu.

O dokonanym wpisie sądy rejestrowe spółdzielni przejętych zawiadomią sąd spółdzielni przejmującej, który następnie ogłosi wpis połączenia oraz wyciąg statutu (art. 7 ustawy o spółdzielniach), stanowiącego podstawę połączenia, i zawiadomi o tern Radą Spółdzielczą.

Po uprawomocnieniu się uchwał o połączenia (art. 50 ustawy o spółdzielniach) zgłoszą zarządy łącznie wykreślenie przejętych spółdzielni, które to wykreślenie sądy ogłoszą.

Wszyscy członkowie, którzy w chwili skuteczności połączenia należeli do spółdzielni przejętej, stają się członkami spółdzielni przejmującej z taką liczbą udziałów, jaką posiadali W chwili połączenia.

Wpłaty na udziały wpisuje się członkom prze chodzącym w takiej wysokości, jaka wynika z ustalonej bilansem (art. 3) kwoty przejętego kapitału udziałowego. Gdyby wpłaty te nie czyniły zadość przepisom statutu, stanowiącego podstawę połączenia, co do najniższej wpłaty, obowiązującej przy wstąpieniu lub deklarowaniu udziału, członkowie przechodzący winni uzupełnić je do wysokości, przewidzianej w tym statucie, najdalej w ciągu roku od skuteczności połączenia. Gdyby przeciwnie członkowi po pełnem pokryciu wszystkich jego udziałów przypadała nadwyżka, wynikająca z różnicy wysokości udziałów, to nadwyżka ta stanowi wierzytelność członka względem spółdzielni.

Członek, co do którego zdarzenie, wywołujące utratę członkowstwa lub udziału, nastąpiło przed skutecznością połączenia, przestaje być członkiem lub mieć udział w chwili, w jakiejby to na-nastąpiło bez połączenia.

Skutkiem połączenia majątek czynny spółdzielni przejętej przechodzi na spółdzielnię przejmującą, a wierzyciele pierwszej stają się wierzycielami drugiej.

Zarząd i rada nadzorcza spółdzielni przejętej pozostają jej organami aż do skuteczności połączenia (art. 4 ust. 3), jednakże od chwili uchwały o połączeniu mogą one wykonywać należące do nich czynności jedynie za zgodą organów spółdzielni przejmującej.

Uchwały o połączeniu mogą przewidzieć inny sposób tymczasowego łącznego kierownictwa łączących się spółdzielni.

Od chwili skuteczności połączenia zarząd spółdzielni przejętej przechodzi w ręce organów spółdzielni przejmującej.

Do zaniechania obowiązków, wynikających z przepisów ustawy niniejszej, stosuje się postanowienia Działu IV ustawy o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 111 poz. 733).

Statut, stanowiący podstawę połączenia, musi być uzgodniony z przepisami ustawy o spółdzielniach stosownie do wymagań art. 117 ust. 1.

Połączenie spółdzielni na zasadzie niniejszej ustawy nie podlega podatkom i należytościom, wymierzanym od przeniesień majątkowych oraz od wzrostu kapitału udziałowego.

Wszelkie połączenia prawnie istniejących spółdzielni w b. zaborze rosyjskim, dokonane przed wejściem w życie ustawy niniejszej, uznaje się za ważne i posiadające skutki prawne nawet wówczas, jeżeli sposób dokonanego połączenia nie odpowiada wymaganiom niniejszej ustawy, o ile przed upływem 6 tygodni od daty wejścia w życie niniejszej ustawy nie wpłynie do sądu skarga członków:

a)
którzy na walnem zgromadzeniu zgłosili sprzeciw do protokułu,
b)
którzy nieprawnie nie byli dopuszczeni na zgromadzenie,
c)
gdy zgromadzenie zwołane było w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego wówczas statutu.
d)
jeżeli sprawa połączenia nie była zamieszczona na porządku obrad walnego zgromadzenia.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Ustawa niniejsza wchodzi w życia z dniem ogłoszenia.