Kwoty uposażenia zasadniczego i dodatki lokalne dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów... - Dz.U.1949.14.82 - OpenLEX

Kwoty uposażenia zasadniczego i dodatki lokalne dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.14.82

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lutego 1949 r.
w sprawie kwot uposażenia zasadniczego i dodatków lokalnych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich. *

Na podstawie art. 5 lit. c), art. 6 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39) zarządza się za zgodą Rady Państwa, co następuje:
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich, ich zastępców i przewodniczących organów wykonawczych gmin wiejskich, objętych art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39) z wyjątkiem pracowników, wymienionych w art. 29 tej ustawy.
Kwoty uposażenia zasadniczego dla poszczególnych grup określa się, jak następuje:
Grupa uposażeniapracownikom zatrudnionym:pozostałym pracownikom
w naczelnych organach władzy i administracji państwowej i w urzędach centralnychw innych urzędach na terenie m.st. Warszawy
miesięcznie złotych
I1.5661.4211.332
II1.4551.3261.249
III1.2151.0941.000
IV1.016 926 838
V 868 816 734
VI 756 708 626
VII 676 632 554
VIII 616 574 498
IX 566 524 452
X 522 484 418
XI 492 452 394
XII 472 432 376

Stawki uposażenia zasadniczego dla dyrektorów departamentów i równorzędnych ustala się, jak następuje:

Grupa uposażeniaMiesięcznie zł
I1.613
II1.499
III1.251
Osobom, wymienionym w § 1, pełniącym służbę na obszarze m. st. Warszawy przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:
Grupa uposażeniaMiesięcznie zł
I28
II28
III28
IV25
V22
VI22
VII19
VIII17
IX15
X14
XI13
XII12
Osobom, wymienionym w § 1, pełniącym służbę na obszarze miast: Elbląga, Gdańska, Gdyni, Sopotu i Szczecina oraz powiatów: elbląskiego, gdańskiego, morskiego, szczecińskiego i wolińskiego przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:
Grupa uposażeniaMiesięcznie zł
I64
II64
III64
IV53
V53
VI47
VII42
VIII36
IX32
X30
XI28
XII27
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrom: Skarbu i Administracji Publicznej oraz wszystkim innym ministrom.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.
* Z dniem 1 września 1956 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji szkół wyższych (Dz.U.56.41.193), zgodnie z § 9 powołanego rozporządzenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniające stawki uposażeń pracowników państwowych (Dz.U.53.5.8) z dniem 1 stycznia 1953 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniające stawki uposażeń pracowników państwowych (Dz.U.53.5.8) z dniem 1 stycznia 1953 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniające stawki uposażeń pracowników państwowych (Dz.U.53.5.8) z dniem 1 stycznia 1953 r.