Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 lutego 1922 r.
w sprawie kwot ryczałtowych na koszty wyższych urzędów ubezpieczeń.

Na mocy art. 18 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64 poz. 385) i § 80 ust. 3 ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r. zarządza się co następuje:
§  1. Instytucje lub władze, przeprowadzające ubezpieczenia na podstawie ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r. opłacają za każdą do rozstrzygnięcia zgłoszoną sprawę, w której biorą udział, kwotę ryczałtową do kosztów wyższego urzędu ubezpieczeń.
a) w zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby 720 mk.
b) w zakresie ubezpieczenia od wypadków 640 "
c) w zakresie ubezpieczenia od inwalidztwa i ubezpieczenia pozostałych rodzin 720 "
§  2. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym uchyla się, rozporządzenie z dnia 12 listopada 1918 r. dotyczące dalszego pobierania kwot ryczałtowych,: opłacanych do kosztów wyższych urzędów ubezpieczeń przez instytucje lub władze, przeprowadzające ubezpieczenia (Dz. Ust. Rzeszy Niem. str. 1309).