Kwarantanna zewnętrzna roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.28.171

Akt utracił moc
Wersja od: 6 maja 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 28 marca 1959 r.
w sprawie kwarantanny zewnętrznej roślin.

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 55, poz. 253) zarządza się, co następuje:
W rozumieniu niniejszego rozporządzenia:
1)
roślinami są rośliny w stanie świeżym lub suchym, ich części podziemne i nadziemne, owoce i nasiona;
2)
przetworami są przetwory roślinne w stanie surowym;
3)
partią towaru jest ilość roślin lub przetworów jednego gatunku, pochodząca od jednego nadawcy, wysłana za pośrednictwem przedsiębiorstwa transportowego równocześnie tym samym środkiem transportu (wagon, statek, samochód, samolot) do jednego odbiorcy.
1.
Kwarantannę zewnętrzną roślin stosuje się przeciwko chorobom, szkodnikom i chwastom wymienionym w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu niniejszym jest mowa o chorobach, szkodnikach i chwastach, rozumie się przez to choroby, szkodniki i chwasty określone w ust. 1.
1.
Z zagranicy mogą być przywożone (przynoszone) tylko te rośliny i przetwory, które są wolne od chorób, szkodników i chwastów.
2.
Zabrania się przywożenia (przynoszenia) z zagranicy:
1)
liści, obierzyn i odpadków ziemniaczanych oraz obierzyn i odpadków owoców z wyjątkiem skórek roślin cytrynowatych i łupin migdałowych;
2)
ziemi, kompostu i nawozu naturalnego;
3)
roślin chwastów;
4)
żywych owadów we wszelkich stadiach rozwojowych, kultur grzybów, bakterii i wirusów wywołujących choroby roślin oraz zielników.
3.
Właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat miejski) może zezwolić na przewóz kompostu i nawozu z części gospodarstwa znajdującej się za granicą do części gospodarstwa znajdującej się na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
4.
Minister Rolnictwa może zezwolić na sprowadzenie z zagranicy przedmiotów wymienionych w ust. 1 i 2 dla celów badawczych.
1.
Przywożone (przynoszone) z zagranicy do Polski oraz przewożone przez terytorium Polski:
1)
wszelkiego rodzaju rośliny, nie wyłączając paszy dla zwierząt importowanych i przewożonych przez terytorium Polski,
2)
przetwory,
3)
ściółka użyta przy imporcie i tranzycie zwierząt z zagranicy,
4)
opakowania roślin i przetworów

- podlegają kontroli fitosanitarnej w celu ustalenia, czy są wolne od chorób, szkodników i chwastów. Przeprowadzanie jednak kontroli fitosanitarnej w ruchu pasażerskim (kolejowym, samochodowym, lotniczym i okrętowym) i pieszym zależy od uznania organów powołanych do tej kontroli.

2.
Kontroli fitosanitarnej podlegają również środki transportowe, przewożące z zagranicy rośliny, przetwory i przedmioty wymienione w ust. 1.
3.
Ponadto kontroli fitosanitarnej mogą być poddawane wszelkie przesyłki oraz środki transportowe, co do których istnieje podejrzenie, że są zarażone chorobami, szkodnikami lub chwastami, oraz opakowanie pochodzenia roślinnego towarów nieroślinnych.
4.
Kontroli fitosanitarnej nie podlegają przesyłki i bagaże oraz rzeczy należące do osób przesiedlających się, a korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, zwolnione od rewizji celnej na podstawie przepisów prawa celnego oraz umów i zwyczajów międzynarodowych.
Wwóz do kraju i wwóz dla celów tranzytu w ruchu towarowym, pasażerskim i pocztowym przedmiotów określonych w § 4 ust. 1 dozwolony jest tylko przez punkty celne, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
1.
Kontrolę fitosanitarną przeprowadza się w punktach celnych.
2.
Do przeprowadzenia kontroli fitosanitarnej powołane są organy służby kwarantanny i ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa.
3.
W ruchu pasażerskim oraz w małym ruchu granicznym i w ruchu turystycznym organy służby kwarantanny i ochrony roślin przeprowadzają kontrolę fitosanitarną w czasie odprawy celnej.
4.
W czasie przeprowadzania kontroli fitosanitarnej organy służby kwarantanny i ochrony roślin mają prawo żądać ustnych lub pisemnych informacji dotyczących przedmiotów określonych w § 4 od osób przewożących lub przenoszących te przedmioty i od jednostek zarządzających środkami transportowymi.
1.
Każda partia roślin i przetworów sprowadzana z zagranicy lub przewożona przez teren kraju powinna być zaopatrzona w świadectwo zdrowia wystawione przez oficjalną placówkę ochrony roślin kraju eksportującego.
2.
Świadectwo zdrowia powinno zawierać:
1)
stwierdzenie, że partia i jej opakowanie zostały zbadane i że są wolne od chorób, szkodników i chwastów;
2)
inne dane określone przez Ministra Rolnictwa przy wyrażaniu zgody na import roślin przez przedsiębiorstwo państwowe stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami (Dz. U. Nr 55, poz. 253).
3.
Świadectwo zdrowia roślin powinno ponadto zawierać nazwę miejscowości, z której roślina pochodzi.
4.
Przy imporcie nasion lnu, konopi, tymotki, koniczyny, lucerny, seradeli, przelotu, nostrzyku, komonicy i inkarnatki konieczne jest również stwierdzenie w świadectwie zdrowia lub w osobnym zaświadczeniu, że partia jest wolna od zanieczyszczenia nasionami kanianki.
5.
Świadectwa powinny być wypełniane w języku polskim albo w jednym z następujących języków: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, a nazwy chorób, szkodników i chwastów powinny być podawane w języku łacińskim.
6.
Świadectwo powinno być opatrzone pieczęcią urzędową i podpisane.
7.
Nieważne są świadectwa wystawione wcześniej niż na 20 dni przed wysyłką partii.
8.
Przy przesyłkach o wadze do 20 kg zamiast świadectwa może być pieczątka oficjalnej placówki ochrony roślin kraju eksportującego, oznaczająca, że przesyłka wolna jest od chorób, szkodników i chwastów, a gdy zawartością paczki są nasiona roślin wymienionych w ust. 4 - ponadto, że przesyłka wolna jest od zanieczyszczenia nasionami kanianki.
1.
W razie stwierdzenia, że partia roślin lub przetworów nie jest zaopatrzona w dokumenty wymienione w § 7 ust. 1 i 4 lub że państwowe przedsiębiorstwo importowe nie uzyskało zgody Ministra Rolnictwa na import roślin przewidzianej w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 253), organ służby kwarantanny i ochrony roślin może:
1)
zakazać wwiezienia towaru do kraju z zastrzeżeniem, że jeżeli towar w terminie określonym przez organ służby kwarantanny i ochrony roślin nie zostanie zwrócony nadawcy, należy go zniszczyć,
2)
zarządzić zatrzymanie towaru w punkcie celnym do czasu ustalenia w drodze badań laboratoryjnych, czy towar odpowiada warunkom określonym w § 3 ust. 1.
2.
Koszty związane z badaniem laboratoryjnym ponosi odbiorca. Jeżeli towar sprowadzony jest przez przedsiębiorstwo handlu zagranicznego, koszty ponosi to przedsiębiorstwo.
Jeżeli gospodarstwo rolne znajduje się po obu stronach linii granicznej, rośliny i przetwory pochodzące z części gospodarstwa znajdującej się za granicą mogą być przewożone (przenoszone) do części gospodarstwa znajdującej się na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jedynie za zezwoleniem właściwego do spraw rolnych organu prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat miejski), jeżeli te rośliny lub przetwory są niezbędne dla potrzeb tego gospodarstwa.
Jeżeli towar stanowią rośliny z różnych grup roślin, podlega on przepisom najsurowiej traktowanej grupy roślin.
1.
Każda partia towaru sprowadzona z zagranicy lub przewożona przez teren kraju powinna znajdować się w zaplombowanym opakowaniu lub zaplombowanym wagonie. Plomba powinna być nałożona przez oficjalną placówkę ochrony roślin lub oceny nasion kraju eksportującego.
2.
W razie stwierdzenia braku plomby mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 8.
3.
Obowiązek plombowania nie dotyczy:
1)
przesyłek o wadze do 20 kg,
2)
partii towaru przywożonego luzem w lukach okrętowych lub otwartych środkach transportowych (w wagonach towarowych lub samochodach ciężarowych).
4.
Partie przewożone luzem w środku transportowym traktowane są jak osobne partie, jeżeli przedzielone są ściankami pionowymi.
1.
Opakowania, w których są przewożone lub przenoszone ziemniaki z zagranicy, powinny być nie używane.
2.
W razie stwierdzenia, że opakowanie jest używane, mają odpowiednie zastosowanie przepisy § 8.
1.
Organy celne obowiązane są zawiadamiać służbę kwarantanny i ochrony roślin działającą w punktach granicznych kwarantanny roślin o wszystkich nadchodzących z zagranicy towarach i przedmiotach podlegających kontroli fitosanitarnej (§ 4 ust. 1), przy czym obowiązek zawiadamiania o partiach roślin i przetworów istnieje niezależnie od tego, czy partie te zaopatrzone są w dokumenty określone w § 7 ust. 1 i 4. Przepis niniejszy nie ma zastosowania w ruchu pasażerskim, małym ruchu granicznym i ruchu turystycznym.
2.
Organy celne obowiązane są zabezpieczyć towary i przedmioty podlegające kontroli fitosanitarnej do czasu przeprowadzenia tej kontroli.
1.
W razie wykrycia przez organ kwarantanny i ochrony roślin chorób, szkodników lub chwastów w roślinach i przetworach organ ten może:
1)
dopuścić towar do wprowadzenia do kraju po oczyszczeniu lub odkażeniu w punkcie celnym, jeżeli wykonanie tych zabiegów w punkcie celnym jest technicznie możliwe,
2)
zobowiązać odbiorcę lub osobę przewożącą (przenoszącą) towar, a w razie gdy towar sprowadzony jest przez przedsiębiorstwo handlu zagranicznego - instytucję, która udzieliła temu przedsiębiorstwu zamówienia na sprowadzenie towaru:
a)
do oczyszczenia lub odkażenia towaru w określonym terminie w odpowiednim magazynie lub zakładzie przetwórczym poza punktem celnym pod nadzorem organu służby kwarantanny i ochrony roślin,
b)
do zużycia towaru w określonym terminie na cele konsumpcyjne lub przemysłowe w całości lub w części na punkcie kontrolnym albo w miejscowości ustalonej w porozumieniu z odbiorcą, osobą przewożącą (przenoszącą) towar lub wymienioną instytucją pod nadzorem organu służby kwarantanny i ochrony roślin;
3)
zakazać wwiezienia towaru do kraju z zastrzeżeniem, że jeżeli towar w terminie określonym przez organ służby kwarantanny i ochrony roślin nie zostanie zwrócony nadawcy, należy go zniszczyć i sporządzić odpowiedni protokół.
2.
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 opakowanie należy odkazić albo zastąpić innym, a zakażone zniszczyć.
3.
Ściółka i pozostałości paszy przy imporcie i tranzycie zwierząt w razie stwierdzenia chorób, szkodników lub chwastów podlegają zniszczeniu.
4.
W razie stwierdzenia chorób, szkodników lub chwastów w opakowaniu towarów nieroślinnych należy postąpić z opakowaniami w sposób określony w ust. 2.
5.
W razie stwierdzenia chorób, szkodników lub chwastów w towarach nieroślinnych lub w środkach transportowych należy towary te i środki transportowe odkazić lub oczyścić.
6.
Jeżeli towar sprowadzony jest przez przedsiębiorstwo handlu zagranicznego, oczyszczenie lub odkażenie przeprowadza to przedsiębiorstwo pod nadzorem organu służby kwarantanny i ochrony roślin, a w innych przypadkach - organ służby kwarantanny i ochrony roślin.
7.
W razie podejrzenia o zarażenie roślin lub przetworów chorobami lub szkodnikami i niemożności stwierdzenia w drodze kontroli fitosanitarnej stanu zdrowotnego roślin lub przetworów organ służby kwarantanny i ochrony roślin może:
1)
zarządzić zatrzymanie transportu na granicy lub w miejscu ustalonym w porozumieniu z odbiorcą, osobą przewożącą (przenoszącą) towar lub instytucją zamawiającą (ust. 1 pkt 2) do czasu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
2)
zastrzec skierowanie materiału przeznaczonego do sadzenia do gospodarstwa ustalonego w porozumieniu z odbiorcą, osobą przewożącą (przenoszącą) towar lub instytucją (ust. 1 pkt 2) w celu wysadzenia go i ustalenia pod nadzorem organu służby kwarantanny i ochrony roślin, czy zarażenie ma miejsce; w przypadku niedojścia do skutku porozumienia mają odpowiednie zastosowanie przepisy ust. 1 pkt 2 i 3.
8.
Jeżeli towarem jest materiał siewny, organ służby kwarantanny i ochrony roślin - nawet w braku objawów wzbudzających podejrzenie zarażenia - zarządza zatrzymanie transportu na granicy lub w miejscu ustalonym w porozumieniu z odbiorcą, osobą przewożącą (przenoszącą) towar lub instytucją zamawiającą (ust. 1 pkt 2) do czasu przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Jeżeli badania te okażą się niedostateczne dla ustalenia w sposób zupełnie pewny, że materiał siewny jest wolny od chorób lub szkodników, organ służby kwarantanny i ochrony roślin może zastosować przepis ust. 7 pkt 2.
W razie wykrycia przez organ kwarantanny i ochrony roślin towaru, którego wwóz jest zabroniony (§ 3 ust. 2), organ ten powinien wezwać odbiorcę bądź osobę dysponującą towarem do wycofania towaru za granicę w określonym terminie, a w razie bezskutecznego upływu terminu zarządzić zniszczenie towaru.
1.
Ustalenie stanu zdrowotnego towaru i decyzję co do dalszego postępowania z tym towarem po przeprowadzeniu kontroli fitosanitarnej organ służby kwarantanny i ochrony roślin wydaje w formie zaświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego rozporządzenia, a w stosunku do przesyłek o wadze do 20 kg - w formie stempla według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego rozporządzenia. W ruchu pasażerskim, małym ruchu granicznym i ruchu turystycznym zaświadczenie na piśmie nie jest wymagane, jeżeli towar wolny jest od chorób, szkodników i chwastów.
2.
Decyzję o dopuszczeniu towaru do kraju po oczyszczeniu lub odkażeniu, zarządzonym na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1, organ służby kwarantanny i ochrony roślin wydaje w formie zaświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego rozporządzenia.
3.
Protokół zniszczenia towaru w przypadkach określonych w § 14 ust. 1 pkt 3 i § 15 sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego rozporządzenia.
Bez świadectwa zdrowia (§ 7) i bez potrzeby uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa (§ 8 ust. 1) na import oraz bez badania fitosanitarnego mogą być wwożone i przewożone:
1)
kawa, herbata, kakao, wanilia, gałka muszkatułowa, liście laurowe, pieprz, angielskie ziele, cynamon, imbir i kardamon,
2)
owoce podzwrotnikowe, jak ananasy, banany itp. (z wyjątkiem cytrynowatych),
3)
mrożone owoce i mrożone warzywa.
1.
Rośliny i przetwory przewożone tranzytem nie podlegają kontroli fitosanitarnej, jeżeli przewożone są w nie uszkodzonym, szczelnym opakowaniu lub w szczelnym, krytym, zaplombowanym wagonie. Przepis ten nie ma zastosowania w razie stwierdzenia, że opakowanie lub wagon opanowane są przez szkodniki.
2.
Rośliny, przetwory i wszelkie przedmioty, mogące być rozsadnikami chorób, szkodników i chwastów, przewożone tranzytem przez personel jednostki zarządzającej środkiem przewozowym, są wolne od kontroli fitosanitarnej, jeżeli nie budzą podejrzenia, że są opanowane przez choroby, szkodniki lub chwasty, a osoba, w której władaniu one się znajdują, wyrazi zgodę na zaplombowanie przez organ służby kwarantanny i ochrony roślin na czas przewozu przez terytorium Polski pomieszczeń, w których towar jest składowany.
3.
Zdjęcie plomby (ust. 1 i 2) dopuszczalne jest dopiero w punkcie granicznym, przez który następuje wywóz towaru z Polski.
1.
Zabrania się wynoszenia, wyładowywania i wyrzucania ze środków transportowych roślin, przetworów, odpadków roślinnych i wszelkich przedmiotów, które mogą być rozsadnikami chorób, szkodników i chwastów, do czasu wydania przez organ służby kwarantanny i ochrony roślin zezwolenia na wynoszenie, wyładowanie i wyrzucanie.
2.
Zakaz wyładowania i wynoszenia towaru ze statku może być wydany tylko w przypadku, gdy zewnętrzne oględziny ładowni i towarów dają podstawę do decyzji zakazującej wwiezienia towaru do kraju (§ 14 ust. 1 pkt 3).
1.
Kapitan statku powinien na żądanie organu służby kwarantanny i ochrony roślin złożyć oświadczenie, z jakich portów pobierane były poszczególne partie roślin i przetworów przewożonych tym statkiem.
2.
Oświadczeniem powinny być objęte również te porty, z których pobrany towar nie znajduje się już na statku.
3.
W razie odmowy ze strony kapitana złożenia oświadczenia organ służby kwarantanny i ochrony roślin może wydać zakaz wynoszenia, wyładowania i usuwania jakichkolwiek towarów, odpadków roślinnych i wszelkich przedmiotów mogących być rozsadnikami chorób, szkodników i chwastów. W tym przypadku kontroli fitosanitarnej nie przeprowadza się.
W razie stwierdzenia, że przedmioty znajdujące się w miejscach składowania na terenie działania urzędu celnego są zakażone chorobami, szkodnikami lub chwastami, organ służby kwarantanny i ochrony roślin może zarządzić odkażenie lub zniszczenie tych przedmiotów.
1.
Przy wywozie roślin i przetworów organ służby kwarantanny i ochrony roślin na żądanie eksportera po zbadaniu stanu zdrowotnego roślin lub przetworów wystawia zgodnie z konwencjami międzynarodowymi i przepisami fitosanitarnymi kraju importującego świadectwo zdrowia roślin (przetworów). Przedsiębiorstwa eksportujące obowiązane są do podania wymagań postawionych przez importera w związku z przepisami fitosanitarnymi obowiązującymi w jego kraju. W przypadkach gdy to przewidują porozumienia międzynarodowe, przesyłka zamiast świadectwa zdrowia może być zaopatrzona tylko pieczęcią według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego rozporządzenia.
2.
Rośliny powinny być badane w miejscu pochodzenia. Jeżeli organ służby kwarantanny i ochrony roślin bada rośliny poza miejscem pochodzenia, eksporter powinien przedłożyć dowody stwierdzające miejsce pochodzenia.
3.
Rośliny i przetwory powinny być zgłoszone do badania po przygotowaniu do wysyłki i co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem ładowania. W razie późniejszego zgłoszenia organ służby kwarantanny i ochrony roślin może odmówić wydania świadectwa zdrowia.
4.
Organ służby kwarantanny i ochrony roślin zaopatruje świadectwo zdrowia urzędową pieczęcią, a opakowanie lub wagon plombuje plombą z napisem według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego rozporządzenia.
Organy służby kwarantanny i ochrony roślin mają prawo wstępu w rejonie działania urzędów celnych na teren morskich i rzecznych portów i przystani, cywilnych lotnisk, stacji kolejowych, urzędów pocztowych, statków i wagonów towarowych oraz pasażerskich, cywilnych samolotów, samochodów i innych środków transportu, polskich i zagranicznych, oraz do wszelkich magazynów i pomieszczeń składowych, a także prawo bezpłatnego pobierania prób roślin i przetworów oraz opakowań znajdujących się w tych miejscach.
Koszty odkażenia i oczyszczenia przewidziane w rozporządzeniu ponosi:
1)
w przypadkach przesyłek przewożonych na podstawie dokumentów przewozowych i przesyłek pocztowych - odbiorca; jeżeli jednak towar sprowadzony jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa handlu zagranicznego - instytucja, która udzieliła temu przedsiębiorstwu zamówienia na sprowadzenie towaru;
2)
w innych przypadkach przewożenia lub przenoszenia towaru - osoba władająca towarem;
3)
w przypadkach odkażania lub oczyszczania środków transportowych nadchodzących do kraju bez towaru - właściciel tych środków.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 stycznia 1955 r. w sprawie obrotu roślinami z zagranicą (Dz. U. Nr 10, poz. 63).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ CHORÓB, SZKODNIKÓW I CHWASTÓW, PRZECIW KTÓRYM STOSUJE SIĘ KWARANTANNĘ ZEWNĘTRZNĄ ROŚLIN

Choroby
1.Spongospora subterranea (Wallr.) Johns- parch prószysty
2.Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pers.- rak ziemniaczany
3.Tilletia contraversa Kühn (Tilletia brevifaciens G. W. Fischer)- śnieć karłowa pszenicy
4.Bacterium stewarti E. F. Smith (Phytomonas stewarti E. F. Smith)- więdnięcie bakteryjne kukurydzy
5.Diplodia zeae (Sw.) Lev.- sucha zgnilizna kolb kukurydzy
6.Mycosphaerelia linorum Wr. (Septoria linicola Speg. Gar.)- "pasmo" lnu
7.Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. (Bacterium amylovorum (Burr.) Chester)- zgorzel bakteryjna gałązek

drzew owocowych

8.Corynebacterium michiganense (E. F. Smith) Jensen- bakteryjny rak pomidorów
9.Botrytis tulipae Lind.- szara pleśń tulipanów
10.Pseudomonas hyacinthi (Wakker) Dowson- bakterioza hiacyntów

Szkodniki

1.Heterodera rostochiensis Woll.- mątwik ziemniaczany
2.Leptinotarsa decemlineata Say- stonka ziemniaczana
3.Phthorimaea operculella Zell.- skośnik ziemniaczany
4.Phthorimaea ocellatella Bayd.- skośnik buraczany
5.Eriosoma lanigerum Hausm.- bawełnica korówka
6.Viteus vitifolii Fitsch. (Phylloxera vastatrix Planch)- filoksera winiec
7.Quadraspidiotus (Aspidiotus) perniciosus Comst.- tarcznik niszczyciel *)
8.Popillia japonica Newm.- popilia japońska
9.Hyphantria cunea Drury- oprzędnica jesienna
10.Laspeyresia molesta Busck- owocówka wschodnia *)
11.Ceratitis capitata Wied.- owocanka południówka *)
12.Rhagoletis pomonella Walsh- nasiennica jabłkówka *)
13.Aphelenchoides fragariae Ritz.- węgorek truskawkowy
14.Tarsonemus fragariae Zimm.- roztocz truskawkowy
15.Calandra oryzae L.- wołek ryżowy
16.Acanthoscelides obsoletus (obsoletus) Say- strąkowiec fasolowy
17.Callosobruchus maculatus F. (quadrimaculatus F.)- strąkowiec czteroplamy

Chwasty

1.Cuscuta sp. div.- kanianki
2.Orobanche sp. div- zarazy

_________

*) Nie dotyczy owoców w okresie od 1 listopada do 31 marca.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ PUNKTÓW CELNYCH, PRZEZ KTÓRE DOZWOLONY JEST WWÓZ PRZEDMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLI FITOSANITARNEJ W RUCHU TOWAROWYM PASAŻERSKIM I POCZTOWYM

Lp.Nazwa punktu celnegoWojewództwoRodzaj ruchu w punkcie celnym
1Kuźnica Białostockabiałostockietowarowy i pasażerski
2Gdańsk Portgdańskietowarowy i pasażerski
3Gdyniagdańskietowarowy, pasażerski i przesyłki pocztowe
4Zebrzydowicekatowickietowarowy i pasażerski
5Cieszynkatowickietowarowy i pasażerski
6Muszynakrakowskietowarowy i pasażerski
7Terespol nad Bugiemlubelskiepasażerski
8Małaszewiczelubelskietowarowy - import i tranzyt
9Wólka IIlubelskietowarowy - import i tranzyt
10Kowalewolubelskietowarowy - import i tranzyt
11Dorohusklubelskietowarowy i pasażerski
12Chałupkiopolskietowarowy i pasażerski
13Żurawica Rozrządowarzeszowskietowarowy
14Szczecinszczecińskietowarowy i pasażerski
15Międzylesiewrocławskietowarowy i pasażerski
16Zgorzelecwrocławskiepasażerski
17Kostrzyńzielonogórskietowarowy
18Rzepinzielonogórskietowarowy i pasażerski
19Słubice-Świeckozielonogórskietowarowy i pasażerski
20Port Lotniczy Okęciem. st. Warszawatowarowy i pasażerski
21Poczta Celna Warszawam. st. Warszawaprzesyłki pocztowe

ZAŁĄCZNIK Nr 3

ZAŁĄCZNIK Nr 4

ZAŁĄCZNIK Nr 5

ZAŁĄCZNIK Nr 6

ZAŁĄCZNIK Nr 7

ZAŁĄCZNIK Nr 8