Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.34.223

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 lipca 1965 r.
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od pielęgniarek zatrudnionych na niektórych stanowiskach w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i 334, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
§  1. Na stanowisku instruktorki pielęgniarek w zakładach społecznych służby zdrowia mogą być zatrudnione osoby posiadające dyplom szkoły pielęgniarstwa, świadectwo dojrzałości oraz 8 lat pracy w zawodzie pielęgniarki.
§  2. W zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej na stanowiskach: przełożonej pielęgniarek, zastępczyni przełożonej pielęgniarek i pielęgniarki oddziałowej mogą być zatrudnione osoby, które:
1) posiadają uprawnienia zawodowe pielęgniarki,
2) posiadają świadectwo dojrzałości,
3) po nabyciu uprawnień zawodowych pielęgniarki wykonywały ten zawód przez okres:
a) 8 lat - jeśli chodzi o stanowiska przełożonej pielęgniarek i zastępczyni przełożonej pielęgniarek,
b) 5 lat - jeśli chodzi o stanowisko pielęgniarki oddziałowej.
§  3.
1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku przełożonej pielęgniarek jest ponadto odbycie przeszkolenia w zakresie zagadnień związanych z zajmowaniem tego stanowiska według programu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
2. Właściwy do spraw zdrowia i opieki społecznej organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może zezwolić na zatrudnienie na stanowisku przełożonej pielęgniarek osoby która nie odbyła przeszkolenia, zakreślając równocześnie termin do jego odbycia.
§  4.
1. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowiskach określonych w § 1 i § 2 zwalnia się od obowiązku posiadania wymaganego stażu pracy w zawodzie, a osoby, które ukończyły 45 lat życia i są zatrudnione na tych stanowiskach od 10 lat - od obowiązku posiadania świadectwa dojrzałości.
2. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowiskach określonych w § 1 i § 2, nie posiadające świadectwa dojrzałości i nie odpowiadające warunkom określonym w ust. 1, mogą być nadal zatrudnione na tych stanowiskach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1970 r.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.