Kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.752

Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 132c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 i 529) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych, o których mowa w art. 132a ust. 1 i art. 132b ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą";
2)
wzór umowy, o której mowa w art. 132a ust. 3 i art. 132b ust. 3 ustawy;
3)
sposób i tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 132a ust. 1 ustawy.
Kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych, o których mowa w art. 132a ust. 1 i art. 132b ust. 1 ustawy, są kwalifikacje:
1)
kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C";
2)
kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C+E";
3)
kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "D";
4)
operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
5)
operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
6)
nurka;
7)
skoczka spadochronowego;
8)
ratownika medycznego;
9)
sanitariusza szpitalnego;
10)
kucharza.
1. 
Umowa, o której mowa w art. 132a ust. 3 i art. 132b ust. 3 ustawy, powinna zawierać w szczególności:
1)
datę i miejsce zawarcia;
2)
oznaczenie stron, z określeniem skrótów;
3)
zobowiązania stron oraz ich podpisy.
2. 
Wzory umów, o których mowa w art. 132a ust. 3 i art. 132b ust. 3 ustawy, określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.
1. 
Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 132a ust. 1 ustawy, nalicza się na podstawie rachunków przedstawionych przez osobę przeznaczoną do odbycia zasadniczej służby wojskowej, w wysokości bezpośrednich kosztów poniesionych na uzyskanie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, jednak nie wyższej niż kwota ustalona w umowie, o której mowa w art. 132a ust. 3 ustawy.
2. 
Ekwiwalent pieniężny rewaloryzuje się na podstawie prognozowanego w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, obowiązującego w dniu zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej.
Zrewaloryzowany ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 132a ust. 1 ustawy, wojskowy komendant uzupełnień wypłaca bezpośrednio żołnierzowi lub przelewa na wskazany przez żołnierza rachunek bankowy za pośrednictwem jednostki wojskowej właściwej do spraw finansowych, na której zaopatrzeniu znajduje się wojskowa komenda uzupełnień.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

UMOWA nr .....

zawarta w ...................... w dniu ................. pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień ............................. z siedzibą w ..........................., zwanym dalej "Komendantem", a ................................................ zamieszkałym w ........................................., legitymującym się dowodem osobistym seria ....................... nr ......................... wydanym przez ....................., nr PESEL ................................... będącym osobą przeznaczoną do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zwaną dalej "osobą", o następującej treści:

§ 1. Osoba zobowiązuje się do uzyskania lub podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, które będą przydatne w Siłach Zbrojnych na stanowisku ......................., i w tym celu podejmuje kształcenie:

1) w szkole .............................................................................................................; kształcenie będzie odbywało się w systemie ............................. od dnia .................. do dnia ...............;

2) w następujących formach pozaszkolnych: .........................................................; kształcenie będzie odbywało się w systemie ..................................... od dnia ..................... do dnia ...............; kwalifikacje ................................. uzyska do dnia ................................ .

§ 2. Komendant zobowiązuje się wypłacić osobie zrewaloryzowany ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, według zasad określonych w art. 132a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144, z późn. zm.) oraz § .......... rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 752), w wysokości nie wyższej niż ............. zł. Ekwiwalent nie będzie przysługiwał osobie przeznaczonej do odbycia zasadniczej służby wojskowej w przypadku nieukończenia nauki w programowym czasie lub nieuzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych.

§ 3. Komendant zobowiązuje się powołać osobę do zasadniczej służby wojskowej na stanowisko służbowe (funkcję wojskową) odpowiadające uzyskanym kwalifikacjom wynikającym z kształcenia objętego niniejszą umową, jeżeli osoba ta w dniu powołania do służby wojskowej jest zdolna do czynnej służby wojskowej oraz spełnia kryteria zdrowotne i psychologiczne wymagane na tym stanowisku.

§ 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla dowódcy jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje niniejsza wojskowa komenda uzupełnień.

................................................................ ............................................................

(podpis osoby przeznaczonej do odbycia (podpis wojskowego komendanta

zasadniczej służby wojskowej) uzupełnień)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

UMOWA nr .....

zawarta w .......................... w dniu ..................... pomiędzy Szefem Wojewódzkiego Sztabu

Wojskowego w ...................... z siedzibą w ..........................., zwanym dalej "Zleceniodawcą",

a ...................................................... z siedzibą w ................................................., zwanym dalej "Zleceniobiorcą", o następującej treści:

§ 1. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia w swojej siedzibie (miejscu przez niego udostępnionym) ............................................................................ szkolenia (kursu) doskonalącego lub podnoszącego kwalifikacje osób przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zwanych dalej "osobami", którymi są ........................................................................................................................................,

zakończonego wydaniem dokumentów potwierdzających uzyskanie przez nich tych kwalifikacji.

2. Szkolenie (kurs) w łącznym wymiarze godzin ............. (w tym ............. godzin szkolenia teoretycznego i .......... godzin szkolenia praktycznego) odbywać się będzie w systemie ..................... od dnia .................... do dnia .................... .

3. Szkolenie (kurs) zakończy się egzaminem przeprowadzonym przez ............................................................................ .

4. Nazwiska uczestników szkolenia (kursu) i wymogi dotyczące kwalifikacji, które powinni uzyskać, zostaną dostarczone Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę nie później niż ..................... dni przed rozpoczęciem kursu.

5. Szczegółową tematykę szkolenia wraz z harmonogramem przebiegu zawiera załącznik do umowy.

§ 2. Za przeprowadzenie szkolenia (kursu) zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać zapłaty w kwocie .................., w terminie czternastu dni od otrzymania faktury VAT Zleceniobiorcy wystawionej nie wcześniej niż siedem dni od zakończenia szkolenia (kursu), uzupełnionej o wykaz nazwisk uczestników szkolenia (kursu) i kopię dokumentów potwierdzających uzyskanie przez nich kwalifikacji.

§ 3. 1. Jeżeli Zleceniobiorca nie posiada uprawnień do przeprowadzenia egzaminu wymaganego do uzyskania przez osoby kwalifikacji i wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, zobowiązuje się wówczas:

1) wydać osobie świadectwo ukończenia szkolenia (kursu);

2) zawiadomić Zleceniodawcę o ukończeniu przez osobę szkolenia (kursu);

3) przedłożyć wykaz osób, które ukończyły szkolenie (kurs), właściwemu organowi uprawnionemu do przeprowadzenia egzaminu wymaganego do uzyskania przez osobę kwalifikacji i wydania dokumentów potwierdzających uzyskanie tych kwalifikacji;

4) umożliwić udział osób, które ukończyły szkolenie (kurs), w egzaminie, o którym mowa w pkt 3;

5) pokryć koszty (opłaty) egzaminu i dokumentów, o których mowa w pkt 3; zwrot kosztów z tego tytułu dokonywany przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy nie może być wyższy niż kwota ................. zł;

6) przy wyborze organu, o którym mowa w pkt 3, kierować się zasadą najkorzystniejszej oferty pod względem siedziby organu (właściwości miejscowej gminy, powiatu bądź województwa) i wysokości kosztów (najniższych opłat).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, fakturę, o której mowa w § 2, wystawia się po zakończeniu egzaminu i wydaniu dokumentów potwierdzających uzyskanie przez osobę kwalifikacji. Do faktury dołącza się rachunki stwierdzające pokrycie kosztów (opłat), o których mowa w ust. 1 pkt 5.

§ 4. 1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia szkolenia (kursu) objętego niniejszą umową.

2. W przypadku utraty uprawnień do prowadzenia szkolenia (kursu) objętego niniejszą umową przez Zleceniobiorcę Zleceniodawca nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

§ 5. Zleceniobiorca zezwala na prowadzenie doraźnego nadzoru nad procesem szkolenia przez przedstawiciela wojska na każdym etapie szkolenia (kursu).

§ 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................................. .............................................................

(podpis zleceniobiorcy) (podpis zleceniodawcy)

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku (Dz. U. Nr 171, poz. 1155), które na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 773) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.