Kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1761

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym

Na podstawie art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 oraz z 2021 r. poz. 1190) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;
2)
wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.
Kwalifikacjami przydatnymi w ratownictwie wodnym są:
1)
kwalifikacje uprawniające do kierowania statkami na wodach śródlądowych oraz kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej, określone w przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863);
2)
kwalifikacje w żegludze morskiej, określone w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680 oraz z 2021 r. poz. 234);
3)
kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nurka, określone w przepisach ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 1129) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 954);
4)
kwalifikacje do płetwonurkowania w celach sportowych, rekreacyjnych i badawczych;
5)
kwalifikacje do obsługiwania urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, określone w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576);
6)
kwalifikacje operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, określone w przepisach ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847);
7)
kwalifikacje trenerskie lub instruktorskie w dziedzinie pływania, potwierdzone przez polski związek sportowy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub potwierdzone dokumentem wydanym przez uczelnię w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630);
8)
kwalifikacje do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, określone w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212).
Wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI PRZYDATNYCH
W RATOWNICTWIE WODNYM

I. 

Świadectwa i patenty w zakresie żeglugi śródlądowej:

1)
świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej;
2)
świadectwo bosmana żeglugi śródlądowej;
3)
świadectwo sternika żeglugi śródlądowej;
4)
patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej;
5)
patent żeglarski szypra żeglugi śródlądowej;
6)
patent żeglarski mechanika żeglugi śródlądowej;
7)
patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej;
8)
patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A;
9)
patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B.

II. 

Patenty w zakresie uprawiania turystyki wodnej:

1)
patent żeglarza jachtowego;
2)
patent sternika jachtowego;
3)
patent jachtowego sternika morskiego;
4)
patent jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej;
5)
patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej;
6)
patent sternika motorowodnego;
7)
patent starszego sternika motorowodnego;
8)
patent morskiego sternika motorowodnego;
9)
patent motorzysty motorowodnego;
10)
patent mechanika motorowodnego;
11)
patent kapitana motorowodnego żeglugi bałtyckiej;
12)
patent kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej;
13)
patent kapitana motorowodnego;
14)
patent kapitana jachtowego;
15)
patent motorowodnego sternika morskiego.

III. 

Świadectwa i dyplomy w zakresie żeglugi morskiej:

1)
świadectwo młodszego marynarza pokładowego;
2)
świadectwo marynarza wachtowego;
3)
świadectwo starszego marynarza;
4)
świadectwo młodszego motorzysty;
5)
świadectwo motorzysty wachtowego;
6)
dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej;
7)
dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;
8)
dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;
9)
dyplom kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;
10)
dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;
11)
dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej;
12)
dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej;
13)
dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej;
14)
dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej;
15)
dyplom oficera mechanika;
16)
dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW;
17)
dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;
18)
dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;
19)
dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;
20)
dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;
21)
świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego;
22)
świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego;
23)
dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego;
24)
dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego;
25)
potwierdzenie dyplomu zagranicznego wydane przez dyrektora urzędu morskiego.

IV. 

Świadectwa, dyplomy i inne dokumenty w zawodzie nurka:

1)
dyplom nurka III, II i I klasy;
2)
dyplom nurka saturowanego;
3)
dyplom kierownika prac podwodnych III, II i I klasy;
4)
świadectwo operatora systemów nurkowych;
5)
książeczka nurka;
6)
dyplom młodszego nurka;
7)
dyplom nurka: bojowego, minera, inżynierii, ratownictwa;
8)
dyplom starszego nurka: minera, inżynierii, ratownictwa;
9)
dyplom kierownika nurkowania;
10)
dyplom kierownika podwodnych działań: minerskich, inżynieryjnych, ratowniczych;
11)
świadectwo operatora: komory dekompresyjnej, sprzętu nurkowego.

V. 

Certyfikaty organizacji nurkowych o zasięgu ogólnopolskim lub szerszym w zakresie płetwonurkowania w celach sportowych, rekreacyjnych i badawczych.

VI. 

Świadectwo operatora urządzeń radiowych do obsługiwania urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo--odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

VII. 

Świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

VIII. 

Dyplomy, legitymacje i licencje trenera pływania lub instruktora pływania:

1)
dyplom lub inny dokument wydany przez uczelnię w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) dla trenera pływania lub instruktora pływania;
2)
licencje Polskiego Związku Pływackiego (PZP): trenera klasy mistrzowskiej pływania PZP, trenera klasy pierwszej pływania PZP, trenera klasy drugiej pływania PZP, instruktora pływania PZP.

IX. 

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).