Kwalifikacje oficerów w polskiej marynarce handlowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1941.6.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1941 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 15 września 1941 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce handlowej.

Na podstawie art. 6 pkt. 10 i art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. o bezpieczeństwie statków morskich (Dz. U.R.P. Nr 80, poz. 632) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1931 r. o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce handlowej (Dz.U.R.P. Nr 4 z 1932 r. poz. 24), zmienione rozporządzeniem tegoż Ministra z dnia 20 lutego 1935 r. (Dz.U.R.P. Nr 15, poz. 84) i rozporządzeniem tegoż Ministra z dnia 26 sierpnia 1940 r. (Dz.U.R.P. Nr 13, poz. 39) zmienia się jak następuje
1)
W § 7 dodaje się ustęp następujący:

c) oficerowie, posiadający dyplomy aspirantów-poruczników żeglugi małej, mogą otrzymać dyplom porucznika żeglugi małej, po złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego stosownie do programu ustalonego przez Ministra Przemysłu i Handlu bez potrzeby uzyskania świadectwa dojrzałości liceum wzgl. gimnazjum każdego typu.

2)
W § 15 dodaje się ustęp następujący:

c) oficerowie, posiadający dyplomy aspirantów-mechaników okrętowych III kl., mogą otrzymać dyplom mechanika okrętowego III kl. po złożeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego stosownie do programu ustalonego przez Ministra Przemysłu i Handlu bez potrzeby uzyskania świadectwa dojrzałości liceum wzgl. gimnazjum każdego typu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.