Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.30.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 31 lipca 1964 r.
w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160) zarządza się, co następuje:
§  1. W zakresie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 12 kwietnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Oświaty (Dz. U. Nr 30, poz. 141), ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego rozporządzenia.
§  2. Uprawnienia Ministra Oświaty określone w § 4 ust. 1, § 14 ust. 1 pkt 1, § 26 ust. 2, § 27, § 28 ust. 7 i § 32 ust. 3 rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 12 kwietnia 1962 r. wykonuje Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w porozumieniu z Ministrem Oświaty.
§  3. Kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do nauczania w ośrodkach szkolenia zawodowego posiada osoba, która posiada kwalifikacje do nauczania w szkołach zawodowych odpowiedniego stopnia.
§  4. Nauczyciele i wychowawcy, którzy uzyskali w trybie rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 12 kwietnia 1962 r. lub w trybie rozporządzeń wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U Nr 32, poz. 160) kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zajęć wychowawczych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Oświaty lub innym ministrom, posiadają również te kwalifikacje w szkołach podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
§  5.
1. Komisję egzaminacyjną do prowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego, przewidzianą w § 28 ust. 4 rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 12 kwietnia 1962 r., powołuje Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
2. W skład komisji, które przeprowadzają egzamin na nauczyciela zawodu albo egzamin kwalifikacyjny dla nauczycieli zawodu w szkołach leśnych lub szkołach przemysłu leśnego, wchodzi również przedstawiciel okręgowego zarządu lasów państwowych lub rejonu przemysłu leśnego.
§  6. Kwalifikacje ideowo-moralne kandydatów na nauczycieli lub wychowawców, określone w § 30 rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 12 kwietnia 1962 r., sprawdza Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego lub dyrektor szkoły upoważniony przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
§  7. Przepis § 34 rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 12 kwietnia 1962 r. stosuje się odpowiednio również do oceny kwalifikacji normowanych w niniejszym rozporządzeniu, z tym że zamiast użytego w powołanym § 34 określenia "z dniem wejścia w życie rozporządzenia" należy w zakresie niniejszego rozporządzenia stosować dzień jego wejścia w życie.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.