Kwalifikacje członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych. - Dz.U.2004.285.2869 - OpenLEX

Kwalifikacje członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.285.2869

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa kwalifikacje wymagane od członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych, zwanego dalej "zespołem", działającego w zakładzie opieki zdrowotnej udzielającym całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, zwanym dalej "zakładem".
1.
Lekarz pełniący funkcję przewodniczącego zespołu:
1)
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu;
2)
posiada tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w jednej z następujących dziedzin medycyny:
a)
epidemiologia lub higiena i epidemiologia,
b)
mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska,
c)
choroby zakaźne,
d)
zdrowie publiczne;
3)
jest zatrudniony w zakładzie.
2.
Lekarz przed objęciem funkcji przewodniczącego zespołu lub w ciągu 12 miesięcy od jej objęcia jest obowiązany odbyć kurs specjalistyczny prowadzony przez jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.3)).
Pielęgniarka wchodząca w skład zespołu:
1)
posiada średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa;
2)
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej;
3)
posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii;
4)
jest zatrudniona w zakładzie.
Lekarze i pielęgniarki wchodzący w skład zespołu są obowiązani do regularnego podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach specjalistycznych kursów i szkoleń organizowanych przez uprawnione jednostki.
1.
W okresie 6 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia kierownik zakładu, w przypadku braku możliwości powołania do zespołu osób spełniających kryteria, o których mowa w § 2 i 3, może powołać do zespołu, nie dłużej niż na okres 6 lat, osoby spełniające kryteria określone w ust. 2.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1)
funkcję przewodniczącego zespołu może sprawować lekarz, który:
a)
posiada tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie innej niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2,
b)
ukończył przed objęciem tej funkcji lub ukończy w terminie 12 miesięcy od jej objęcia - kurs specjalistyczny, o którym mowa w § 2 ust. 2;
2)
pielęgniarka wchodząca w skład zespołu:
a)
posiada specjalizację w dziedzinie innej niż wymieniona w § 3,
b)
posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowisku pielęgniarki epidemiologicznej,
c)
ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego prowadzony przez jednostki organizacyjne lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 10d ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.4)).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.