Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.760

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin2)

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) zarządza się, co następuje:
§  1.  Osoby prowadzące czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin powinny posiadać:
1) kwalifikacje, w tym wykształcenie, wymagane od osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554), z uwzględnieniem § 6 ust. 2 i § 13 tego rozporządzenia;
2) co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z uprawą lub ochroną roślin lub co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z uprawą lub ochroną roślin, lub co najmniej roczne doświadczenie w pracy związanej z uprawą lub ochroną roślin w gospodarstwie rolnym.
§  2.  Wzór certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).

ZAŁĄCZNIK 1  

WZÓR

CERTYFIKAT POŚWIADCZAJĄCY STOSOWANIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH INTEGRATED PLANT PRODUCTION

wzór

1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.223) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lutego 2019 r.