Kuratorzy społeczni - Rozdział 7 - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Rozdział 7 - Kuratorzy społeczni - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.

Rozdział  7

Kuratorzy społeczni

1. 
Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany ten, kto:
1)
odpowiada warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1-3;
2)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej;
3)
złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.
2. 
Kuratora społecznego powołuje, zawiesza w czynnościach i odwołuje prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu.
3. 
Kurator społeczny pełni swą funkcję społecznie w jednym zespole.
1. 
Przed przystąpieniem do pełnienia funkcji kurator społeczny składa przed prezesem właściwego sądu rejonowego w obecności kierownika zespołu ślubowanie, określone w art. 6 ust. 1.
2. 
Z odebrania ślubowania sporządza się protokół, który podpisują: składający ślubowanie, prezes sądu rejonowego oraz kierownik zespołu.

Kuratora społecznego wpisuje się na listę kuratorów przy prezesie sądu rejonowego.

1. 
Zakres zadań kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować.
2. 
Liczba dozorów lub nadzorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10.
3. 
Kuratorowi społecznemu, w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd, sędziego lub kuratora zawodowego, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9 i art. 9a.
1. 
Prezes sądu rejonowego odwołuje kuratora społecznego, jeżeli:
1)
przestał odpowiadać warunkom określonym w art. 84 ust. 1;
2)
złożył prośbę o zwolnienie go z powierzonej mu funkcji.
2. 
W wypadkach określonych w ust. 1 nie jest wymagany wniosek kierownika zespołu.
3. 
Prezes sądu może odwołać kuratora społecznego, jeżeli:
1)
kurator nienależycie wypełnia powierzoną mu funkcję;
2)
wymagają tego względy organizacyjne.
4. 
Odwołanie kuratora społecznego powoduje jego skreślenie z listy kuratorów społecznych.

Prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu zawiesza kuratora społecznego w czynnościach, w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego, do czasu jego prawomocnego rozstrzygnięcia.

1. 
Prezes sądu rejonowego, na wniosek kierownika zespołu, ustala i przyznaje kuratorowi społecznemu miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem lub dozorem, płatny do dnia 20 każdego miesiąca.
2. 
Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru wynosi od 2% do 4% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
3. 
W wypadku gdy ogłoszenie przepisów, o których mowa w ust. 2, nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia wynagrodzenia za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia nowych przepisów stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.
4. 
Za przeprowadzenie wywiadu w postępowaniu wykonawczym w sprawie nieobjętej dozorem lub nadzorem prezes sądu rejonowego przyznaje kuratorowi społecznemu ryczałt z tytułu zwrotu kosztów w wysokości 4% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2.
1. 
Kuratorowi społecznemu przysługuje ryczałt za:
1)
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego określonego w art. 214 § 1 Kodeksu postępowania karnego;
2)
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, rozwód, separację;
3)
obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy.
2. 
Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wynosi 4%, a w wypadku określanym w ust. 1 pkt 3 - 10% kwoty bazowej, o której mowa w art. 90 ust. 2.
3. 
Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również kuratorowi zawodowemu.