Samorząd kuratorski - Rozdział 4 - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Rozdział 4 - Samorząd kuratorski - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.

Rozdział  4

Samorząd kuratorski

Kuratorzy zawodowi tworzą samorząd kuratorski.

1. 
Organami samorządu kuratorskiego są:
1)
Krajowa Rada Kuratorów;
2)
okręgowe zgromadzenia kuratorów.
2. 
Kadencja Krajowej Rady Kuratorów trwa 4 lata.
1. 
Krajową Radę Kuratorów tworzą delegaci wybrani w poszczególnych okręgach przez okręgowe zgromadzenia kuratorów. Okręgowe zgromadzenie kuratorów wybiera jednego delegata do Krajowej Rady Kuratorów.
2. 
Krajowa Rada Kuratorów dokonuje wyboru przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, którzy tworzą prezydium Krajowej Rady Kuratorów.
3. 
Krajowa Rada Kuratorów jest reprezentantem kuratorów sądowych.
1. 
Do zadań Krajowej Rady Kuratorów w szczególności należy:
1)
uchwalanie kodeksu etyki kuratora sądowego;
2)
podejmowanie działań umożliwiających kuratorom zawodowym podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wykonywanej przez nich pracy;
3)
opiniowanie aktów prawnych dotyczących kuratorów sądowych oraz występowanie z inicjatywą opracowania aktów prawnych dotyczących kuratorów sądowych i kurateli sądowej;
4)
występowanie do Ministra Sprawiedliwości lub innych organów państwowych z wnioskami dotyczącymi warunków pracy i płacy grupy zawodowej kuratorów sądowych;
5)
inicjowanie badań naukowych nad funkcjonowaniem kurateli sądowej;
6)
dokonywanie okresowej oceny sądowej kadry kuratorskiej i liczby wykonywanych nadzorów i dozorów oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie Ministrowi Sprawiedliwości;
7)
coroczna ocena działalności prezydium Krajowej Rady Kuratorów;
8)
uchwalenie regulaminu pracy Krajowej Rady Kuratorów;
9)
współpraca z organizacjami kuratorów sądowych innych krajów.
2. 
Krajowa Rada Kuratorów przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 6, uzgadnia swoje działania z Ministrem Sprawiedliwości.
3. 
Posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów odbywają się co najmniej raz w roku. Warunki do odbywania posiedzeń zapewnia Minister Sprawiedliwości.
1. 
Członkami okręgowego zgromadzenia kuratorów są kuratorzy zawodowi zatrudnieni w okręgu sądowym.
2. 
Przewodniczącym okręgowego zgromadzenia kuratorów jest kurator okręgowy, a w razie jego nieobecności zastępca kuratora okręgowego.
3. 
W okręgach sądowych, w których powołano dwóch zastępców kuratora okręgowego, pod nieobecność kuratora okręgowego okręgowemu zgromadzeniu kuratorów przewodniczy zastępca kuratora okręgowego starszy służbą.
1. 
Członkowie okręgowego zgromadzenia kuratorów obowiązani są uczestniczyć w jego posiedzeniach.
2. 
W posiedzeniach okręgowego zgromadzenia kuratorów może brać udział z głosem doradczym prezes sądu okręgowego.
1. 
Do podjęcia uchwał okręgowego zgromadzenia kuratorów wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jego członków.
2. 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. 
Uchwały okręgowego zgromadzenia kuratorów zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie jest jednakże tajne, jeżeli zażąda tego chociażby jeden z członków zgromadzenia.
1. 
Okręgowe zgromadzenie kuratorów zbiera się co najmniej raz w roku.
2. 
Posiedzenia okręgowego zgromadzenia kuratorów zwołuje przewodniczący zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków zgromadzenia.
3. 
W wypadku, o którym mowa w art. 51 pkt 5, posiedzenia okręgowego zgromadzenia kuratorów zwołuje również prezes sądu okręgowego.

Do zadań okręgowego zgromadzenia kuratorów należy:

1)
wybór członków sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji;
2)
wybór kandydata na członka sądu dyscyplinarnego drugiej instancji;
3)
wybór rzecznika dyscyplinarnego;
4)
zgłaszanie kandydata na członka komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 78;
5)
wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania kuratora okręgowego;
6)
wysłuchanie informacji kuratora okręgowego o działalności kuratorskiej służby sądowej i wyrażenie opinii w tym zakresie;
7)
wyrażenie opinii w sprawach osobowych kuratorów zawodowych, przedstawionych przez kuratora okręgowego i Ministra Sprawiedliwości;
8)
występowanie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie niezbędnych działań dotyczących funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej.