Organizacja kuratorskiej służby sądowej - Rozdział 3 - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Organizacja kuratorskiej służby sądowej - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.

Rozdział  3

Organizacja kuratorskiej służby sądowej

1. 
Kuratorską służbę sądową na obszarze właściwości sądu okręgowego stanowią zawodowi kuratorzy sądowi.
2. 
Nadzór nad działalnością kuratorów sądowych wykonuje kurator okręgowy, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu.
1. 
Kuratora okręgowego powołuje, na 6-letnią kadencję, prezes sądu okręgowego spośród kandydatów wybranych przez okręgowe zgromadzenie kuratorów ze swego grona, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zgromadzenia.
2. 
W wypadku niedokonania wyboru kandydatów przez dwa kolejne zgromadzenia kuratorów, prezes sądu okręgowego powołuje samodzielnie kuratora okręgowego.
3. 
Kurator okręgowy może być powołany na kolejne kadencje.
4. 
Prezes sądu okręgowego odwołuje kuratora okręgowego, jeśli zrzekł się funkcji, a po zasięgnięciu opinii okręgowego zgromadzenia kuratorów - jeśli nie wypełnia obowiązków nałożonych przez ustawę.
5. 
Prezes sądu okręgowego, na wniosek kuratora okręgowego, może powołać zastępcę kuratora okręgowego dla dorosłych i zastępcę kuratora okręgowego rodzinnego, a jeżeli uzna to za wystarczające - jednego zastępcę kuratora okręgowego.
6. 
Kuratorem okręgowym i jego zastępcą może być ten, kto:
1)
posiada co najmniej 7-letni staż pracy kuratorskiej;
2)
posiada stopień kuratora specjalisty, a wyjątkowo - stopień starszego kuratora zawodowego;
3)
wyróżnia się umiejętnościami w zakresie zarządzania i kierowania.
7. 
Kuratorowi okręgowemu po upływie kadencji oraz zastępcy kuratora okręgowego po odwołaniu przysługuje prawo powrotu do pracy w zespole kuratorskiej służby sądowej, w którym pracował bezpośrednio przed powołaniem na stanowisko kuratora okręgowego.
1. 
Kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.
2. 
Do zakresu działania kuratora okręgowego w szczególności należy:
1)
wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu;
2)
koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania;
3)
reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz;
4)
nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej;
5)
kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej;
6)
udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich;
7)
przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki;
8)
opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich;
9)
występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu;
10)
nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi;
11)
organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu;
12)
nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej;
13)
określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego;
14)
rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu;
15)
wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.
1. 
Do obsługi kuratora okręgowego i jego zastępców, przy wykonywaniu ich zadań ustawowych, prezes sądu okręgowego wyznacza urzędników lub innych pracowników sądu okręgowego.
2. 
Prezes sądu okręgowego może, na wniosek kuratora okręgowego, delegować do sądu okręgowego kuratora z sądu rejonowego z danego okręgu sądowego w celu udzielania kuratorowi okręgowemu pomocy przy wykonywaniu zadań.
1. 
W sądzie rejonowym tworzy się zespoły kuratorskiej służby sądowej, zwane dalej "zespołami", wykonujące orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich.
2. 
W wypadku gdy powołanie 2 lub więcej zespołów byłoby niecelowe, prezes sądu okręgowego powołuje jeden zespół wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich.
1. 
Kierownika zespołu powołuje i odwołuje prezes sądu okręgowego na wniosek kuratora okręgowego, po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego.
2. 
Prezes sądu okręgowego powołuje na stanowisko kierownika zespołu osobę wyróżniającą się zdolnościami organizacyjnymi, która ponadto posiada:
1)
co najmniej 5-letni staż pracy kuratorskiej;
2)
stopień kuratora specjalisty, a w wyjątkowym wypadku stopień starszego kuratora zawodowego.
1. 
Do obowiązków kierownika zespołu należy wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w zakresie działań zespołu, a w tym:
1)
koordynowanie zadań kuratorów zespołu;
2)
udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych dla kuratorów sądowych;
3)
przedstawianie kuratorowi okręgowemu wniosków i opinii dotyczących awansowania kuratorów zawodowych zatrudnionych w zespole oraz w zakresie zatrudniania kandydatów do pracy;
4)
opiniowanie wniosków zawodowych kuratorów sądowych dotyczących ich przeniesienia;
5)
określanie zakresu obowiązków kuratorów zawodowych zespołu;
6)
organizowanie działalności kuratorów społecznych;
7)
przedstawianie prezesowi sądu rejonowego wniosków o powołanie i odwołanie kuratorów społecznych;
8)
przeprowadzanie szkoleń kuratorów społecznych;
9)
zatwierdzanie wniosków dotyczących ryczałtów kuratorów sądowych;
10)
nadzorowanie terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych;
11)
wyznaczanie patronów dla aplikantów kuratorskich;
12)
sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności zespołu;
13)
koordynowanie obsługi biurowej zespołu;
14)
reprezentowanie zespołu na zewnątrz;
15)
współdziałanie z prezesem sądu rejonowego.
2. 
Kierownik zespołu wykonuje obowiązki kuratora w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1.
1. 
Czynności z zakresu obsługi biurowej zespołu wykonują pracownicy wydziałów sądu rejonowego, na rzecz których zespół wykonuje zadania.
2. 
Prezes sądu rejonowego może utworzyć sekretariat zespołu.
3. 
W przypadku utworzenia sekretariatu, o którym mowa w ust. 2, jego pracami kieruje kierownik zespołu.