Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

1. 
Kuratorami sądowymi są:
1)
zawodowi kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami zawodowymi";
2)
społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi".
2. 
Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.
1. 
Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
2. 
Za podopiecznych, o których mowa w ust. 1, uważa się osoby, których dotyczy postępowanie.