Art. 97. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 97. - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  97. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318) w art. 176 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Sprawiedliwości" oraz skreśla się wyrazy "organizację kuratorskiej służby sądowej,".