[Uprawnienia kuratora zawodowego związane z wykonywaniem obowiązków służbowych] - Art. 9. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Uprawnienia kuratora zawodowego związane z wykonywaniem obowiązków służbowych] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  9.  [Uprawnienia kuratora zawodowego związane z wykonywaniem obowiązków służbowych]

Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do:

1)
odwiedzania w godzinach od 700 do 2200 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych;
2)
żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości;
3)
żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd;
4)
przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem;
5)
żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.