[Odwołanie kuratora społecznego] - Art. 88. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 88. - [Odwołanie kuratora społecznego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  88.  [Odwołanie kuratora społecznego]
1. 
Prezes sądu rejonowego odwołuje kuratora społecznego, jeżeli:
1)
przestał odpowiadać warunkom określonym w art. 84 ust. 1;
2)
złożył prośbę o zwolnienie go z powierzonej mu funkcji.
2. 
W wypadkach określonych w ust. 1 nie jest wymagany wniosek kierownika zespołu.
3. 
Prezes sądu może odwołać kuratora społecznego, jeżeli:
1)
kurator nienależycie wypełnia powierzoną mu funkcję;
2)
wymagają tego względy organizacyjne.
4. 
Odwołanie kuratora społecznego powoduje jego skreślenie z listy kuratorów społecznych.