[Obowiązki aplikanta kuratorskiego] - Art. 83. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 83. - [Obowiązki aplikanta kuratorskiego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  83.  [Obowiązki aplikanta kuratorskiego]

Aplikant kuratorski jest obowiązany do:

1)
uczestnictwa w szkoleniu:
a)
teoretycznym, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy kuratora sądowego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, przepisów prawnych dotyczących działalności kuratorów sądowych oraz innych wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu kuratora sądowego,
b)
praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w rozprawach sądowych i w wysłuchiwaniu nieletnich przez sędziego oraz pobytu w placówkach, o których mowa w art. 3 ust. 1;
2)
dokonywania oceny przebiegu spraw znajdujących się w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym w ramach pracy zespołu;
3)
zapoznania się z rejonem pracy kuratora - patrona oraz zadaniami wynikającymi z jego zakresu czynności;
4)
przyswojenia zasad prowadzenia dokumentacji kuratorskiej;
5)
nawiązywania kontaktów z instytucjami zajmującymi się wychowaniem, profilaktyką i resocjalizacją;
6)
zapoznawania się z organizacją i formami pracy ośrodka kuratorskiego;
7)
udziału w posiedzeniach zespołu i naradach organizowanych dla kuratorów sądowych;
8)
wykonywania innych czynności zleconych przez przełożonych.