[Termin i przebieg egzaminu kuratorskiego; oceny] - Art. 80. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 80. - [Termin i przebieg egzaminu kuratorskiego; oceny] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  80.  [Termin i przebieg egzaminu kuratorskiego; oceny]
1. 
Egzamin kuratorski odbywa się w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, w miesiącu poprzedzającym upływ okresu aplikacji.
2. 
Egzamin pisemny odbywa się w obecności i pod nadzorem co najmniej 2 członków komisji egzaminacyjnej, a egzamin ustny - przed komisją egzaminacyjną.
3. 
Stosuje się następującą skalę ocen:
1)
pozytywne:
a)
bardzo dobra,
b)
dobra,
c)
dostateczna;
2)
niedostateczna.
4. 
W razie niedostatecznego wyniku egzaminu aplikant może przystąpić jeden raz do ponownego jego składania, w ciągu 6 miesięcy od dnia egzaminu poprzedniego.