[Usunięcie decyzji lub orzeczenia o ukaraniu z akt osobowych kuratora] - Art. 70. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - [Usunięcie decyzji lub orzeczenia o ukaraniu z akt osobowych kuratora] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  70.  [Usunięcie decyzji lub orzeczenia o ukaraniu z akt osobowych kuratora]
1. 
Prezes sądu okręgowego zarządza, z urzędu, usunięcie z akt osobowych kuratora:
1)
decyzji o ukaraniu karą porządkową - po roku od jej uprawomocnienia;
2)
odpisu orzeczenia sądu dyscyplinarnego o ukaraniu karą przewidzianą w art. 52 ust. 3 pkt 1-4 - po upływie 2 lat, a karą przewidzianą w art. 52 ust. 3 pkt 5 - po upływie 5 lat, od jej uprawomocnienia.
2. 
W szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes sądu okręgowego, na wniosek ukaranego, może zarządzić usunięcie decyzji lub orzeczeń odpowiednio po upływie połowy terminów określonych w ust. 1.