[Sądy dyscyplinarne] - Art. 54. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - [Sądy dyscyplinarne] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  54.  [Sądy dyscyplinarne]
1. 
Sądy dyscyplinarne są dwuinstancyjne. Sąd drugiej instancji działa przy Ministrze Sprawiedliwości.
2. 
Do rozpoznania spraw dyscyplinarnych w pierwszej instancji właściwy jest sąd dyscyplinarny w sądzie okręgowym, w którym kurator objęty postępowaniem pełni służbę.
3. 
Sądy dyscyplinarne orzekają w składzie trzyosobowym.
4. 
Do orzekania w sądach dyscyplinarnych uprawnieni są wszyscy kuratorzy zawodowi, z wyjątkiem kuratora okręgowego i jego zastępcy oraz rzecznika dyscyplinarnego.