[Wymagania na stanowisku kuratora zawodowego] - Art. 5. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Wymagania na stanowisku kuratora zawodowego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  5.  [Wymagania na stanowisku kuratora zawodowego]
1. 
Kuratorem zawodowym może być mianowany ten, kto:
1)
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)
jest nieskazitelnego charakteru;
3)
jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;
4)
ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
5)
odbył aplikację kuratorską;
6)
zdał egzamin kuratorski.
2. 
Minister Sprawiedliwości, na wniosek prezesa sądu okręgowego, może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zwolnić od obowiązku odbycia aplikacji kuratorskiej i złożenia egzaminu kuratorskiego.
3. 
Do określania stanu zdrowia wymaganego do podjęcia obowiązków kuratora zawodowego lub aplikanta kuratorskiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przeprowadzania badań kandydatów do objęcia urzędu sędziego.