[Obowiązki kierownika zespołu kuratorskiego] - Art. 41. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Obowiązki kierownika zespołu kuratorskiego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  41.  [Obowiązki kierownika zespołu kuratorskiego]
1. 
Do obowiązków kierownika zespołu należy wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w zakresie działań zespołu, a w tym:
1)
koordynowanie zadań kuratorów zespołu;
2)
udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych dla kuratorów sądowych;
3)
przedstawianie kuratorowi okręgowemu wniosków i opinii dotyczących awansowania kuratorów zawodowych zatrudnionych w zespole oraz w zakresie zatrudniania kandydatów do pracy;
4)
opiniowanie wniosków zawodowych kuratorów sądowych dotyczących ich przeniesienia;
5)
określanie zakresu obowiązków kuratorów zawodowych zespołu;
6)
organizowanie działalności kuratorów społecznych;
7)
przedstawianie prezesowi sądu rejonowego wniosków o powołanie i odwołanie kuratorów społecznych;
8)
przeprowadzanie szkoleń kuratorów społecznych;
9)
zatwierdzanie wniosków dotyczących ryczałtów kuratorów sądowych;
10)
nadzorowanie terminowości wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych;
11)
wyznaczanie patronów dla aplikantów kuratorskich;
12)
sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności zespołu;
13)
koordynowanie obsługi biurowej zespołu;
14)
reprezentowanie zespołu na zewnątrz;
15)
współdziałanie z prezesem sądu rejonowego.
2. 
Kierownik zespołu wykonuje obowiązki kuratora w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1.