[Powołanie i odwołanie kierownika zespołu kuratorskiego] - Art. 40. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Powołanie i odwołanie kierownika zespołu kuratorskiego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  40.  [Powołanie i odwołanie kierownika zespołu kuratorskiego]
1. 
Kierownika zespołu powołuje i odwołuje prezes sądu okręgowego na wniosek kuratora okręgowego, po zasięgnięciu opinii prezesa sądu rejonowego.
2. 
Prezes sądu okręgowego powołuje na stanowisko kierownika zespołu osobę wyróżniającą się zdolnościami organizacyjnymi, która ponadto posiada:
1)
co najmniej 5-letni staż pracy kuratorskiej;
2)
stopień kuratora specjalisty, a w wyjątkowym wypadku stopień starszego kuratora zawodowego.