[Zakres działania kuratora okręgowego] - Art. 37. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Zakres działania kuratora okręgowego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  37.  [Zakres działania kuratora okręgowego]
1. 
Kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec prezesa sądu okręgowego i organów kolegialnych sądu.
2. 
Do zakresu działania kuratora okręgowego w szczególności należy:
1)
wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu;
2)
koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania;
3)
reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz;
4)
nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej;
5)
kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej;
6)
udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich;
7)
przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki;
8)
opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich;
9)
występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu;
10)
nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi;
11)
organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu;
12)
nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej;
13)
określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego;
14)
rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu;
15)
wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.